Härnösand biogas får 13 miljoner kronor av Energimyndigheten

Härnösand har tagit ett stort kliv närmare att förverkliga en unik småskalig anläggning för framställning av biogas från matavfall. Biogas som ska uppgraderas till fordonsgas. Intresset är stort, bland annat från Taxi Härnösand, Landstinget och Härnösands kommun.

Fredag 6 december delgavs beslutet från Energimyndigheten; Härnösand biogas ansökan om investeringsstöd för uppförande av en anläggning för torrötning har beviljats.

 

- Det här är ett fantastiskt roligt besked, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Om de sista pusselbitarna faller på plats kan vi kavla upp ärmarna och starta detaljprojektering under våren med mål att börja producera fordonsgas inom 2-3 år.

 

Investeringsstödet är på 13 miljoner och projektets totala beräknade investering ligger på 33 miljoner kronor. Anläggningen är planerad att byggas vid Älands avfallsanläggning norr om Härnösand.

 

- Projektet omfattar mottagning och förbehandling av matavfall, torrötning samt gasuppgradering, komprimering och flaktankning, säger projektledare Pär Marklund på HEMAB. Vår absoluta ambition är att finna lokal avsättning för gasen för att undvika långa transporter. Därigenom skulle miljönyttan bli ännu större.

 

Cirka 5000 ton matavfall ska hanteras i rötningsprocessen.

 

- Produktionen kommer att uppgå till 300 000 normalkubikmeter fordonsgas per år, säger Marklund. Energiinnehållet i fordonsgas är lika stort som diesel så anläggningen kommer att bidra med miljönytta motsvarande 300 000 liter diesel.

 

Det är sparsamt med tankställen för fordonsgas i Norrland, men det finns ett i Sundsvall och är på gång att byggas ett i Umeå. Ett tankställe i Härnösand skulle på ett bra sätt länka ihop vår del av Norrlandskusten.

 

- Vi på HEMAB kommer inte att driva något tankställe har vi tänkt. Det finns andra aktörer som är mycket bättre på sådan verksamhet, säger Forzelius. Däremot vill vi vara med och bidra till att en sådan etablering kommer till stånd i Härnösand och hoppas därför att intresse finns hos befintliga mackägare att satsa på att bygga ett tankställe för fordonsgas.

 

Härnösand biogas öppnar för samverkan

Härnösand biogas öppnar för ett konkret projekt där lokala företag, offentliga aktörer och allmänheten får möjlighet att samverka i ett projekt med stor miljönytta där man gemensamt står för hela värdekedjan; insamling av matavfall, produktion av biogas, distribution av fordonsgas och konsumtion genom tankning.

Några saker återstår innan projektet kan förverkligas. Tillstånd för produktion av biogas finns redan. Just nu pågår arbete med komplettering av befintligt tillstånd för uppgradering till fordonsgas. Dessutom ska HEMABs styrelse fatta ett beslut.

 

Hans Edin är trafikchef på Taxi Härnösand:

- Vi måste tänka miljöbilar för framtiden då vi handlar upp nya fordon, säger Hans Edin. Biogas är mycket intressant, men det behövs ett tankställe i Härnösand. Kommer det till stånd kommer med stor sannolikt ett antal av Taxi Härnösands bilar att vara biogasdrivna.

 

Olle Bertilsson är miljöchef på Landstinget Västernorrland:

- Det är mycket positivt att HEMAB engagerar sig i omställningen till förnybar energi. Utan aktörer som investerar i hållbar teknik kommer vi inte att nå de nödvändiga miljömål som politikerna fastställt, säger Olle Bertilsson miljöchef landstinget.

 

Landstingets verksamhet ger klimatpåverkan både från egna bilar, godstransporter och från den delen av kollektivtrafiken som landstinget svarar för. Under 2012 genomfördes cirka 168 000 taxiresor som sjukresor i landstingets regi. Denna trafik baseras till stor del på fossila bränslen. Landstingsplanen för 2013 – 2015 slår fast att fossila bränslen ska avvecklas och ersättas med biobränslen och effektivare energianvändning. Politikerna i länets kollektivtrafikmyndighet har beslutat om ett mål i trafikförsörjningsprogrammet som innebär att 90 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete skall utföras med fossilfri energi 2020.

 

Lars Wessling är fordonsansvarig på Härnösands kommun:

- Vi ser positivt på möjligheten att kunna köra fordon på lokalt producerad miljöriktig biogas, säger Lars Wessling fordonsansvarig på Härnösands kommun. Vi har cirka 100 fordon som byts ut med ett intervall om tre år. Utifrån HEMABs planer på biogasproduktion inom 2-3 år kan vi mycket väl tänka oss en planerad och anpassad omställning av fordonsflottan.