Häckningstid för Lommen. Då pausar vindkraftbygget

Fram till nyligen har vindkraftsprojektet vid Spjutåsberget varit intensivt med byggande av vägar, fundament och anslutningar för att de två nya verken ska stå klara i höst. Men just nu händer absolut ingenting. Av hänsyn till Smålommen i området.

Förberedelser har pågått i 10 års tid med djur- och naturinventeringar, projektering, upphandling, dialoger med markägare, leverantörer och berörd allmänhet i två breda samråd.

Här kan du lyssna på Pär Marklunds intervju i Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

 

Miljötillståndet från Länsstyrelsen är viktigt

Projekt av det här slaget har långa ledtider, vilket beror på att det är mycket som skall beaktas och hänsyn som ska tas. I slutänden är det upp till myndigheter att avgöra om projekt får klartecken att byggas och vilka villkor som då gäller, eller om de helt enkelt får avslag.

- Vi har ett viktigt dokument att förhålla oss till, nämligen det miljötillstånd Länsstyrelsen beslutat om, säger Pär Marklund Projektledare på HEMAB. Beslutet om stillestånd under perioden 1 maj till 15 augusti baseras på de inventeringsresultat oberoende expertis arbetat fram och som HEMAB bekostat. Växt- och djurliv samt fornlämningar har studerats och värdefull information har inhämtats. Information som bidragit till Länsstyrelsens beslut om hur nödvändig hänsyn ska tas samt vilka skyddsvärda objekt som finns i området. Just den här perioden är Smålommens tid.

Andra halvan av augusti återupptas arbetet och då kommer det att gå fort.

- Andra halvan av augusti rivstartar projektet igen, säger Marklund. Etablering av kranar och transport av vindkraftverken som ska anlända till Härnösands hamn samt därefter uppförandet av dessa sker inom loppet av några veckor. Sista september kommer det två vindkraftverken att vara resta.

Nu kan ännu fler teckna lokala gröna elavtal och fler lokala satsningar medges

Den lokalproducerade förnybara elen kommer att säljas till kunder som tecknar elavtal med HEMAB Elförsäljning och projektet skapar förutsättningar för lokala satsningar som ger mervärden för friluftsliv och andra allmänna intressen i området på motsvarande sätt som gjorts på Vårdkasen.

- Nu kan ännu fler teckna elavtal om att köpa grön lokalproducerad el direkt från oss, säger Andreas Einarsson Affärschef elförsäljning. Öronmärka pengar till satsningar på det rörliga friluftslivet motsvarande upp till 1 procent av investeringsbeloppet samt de årliga intäkterna kommer att göras tillgängliga också.

När de två vindkraftverken på Spjutåsberget, en investering på 77 miljoner kronor, tas i drift i september har HEMAB totalt fem vindkraftverk i Härnösand.

- De två nya vindkraftverken på Spjutåsberget kommer årligen att producera upp till 24 000 Megawattimmar, säger Einarsson. Med dessa två vindkraftverk kommer HEMAB att ha en egen förnybar elproduktion motsvarande 25 procent av Härnösands totala elbehov.

Smålom By Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - Red-throated Diver (Gavia stellata), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11461245

Projektområdet för de två nya vindkraftverken på Spjutåsberget samt vägen dit. I bakre delen av bilden syns Härnösand. Foto: Julia Erixon.

En av de två platserna där vindkraftverk kommer att resas. Fundament (nu täckt av presenning) samt kranplan och elstationsbyggnad. Foto: Julia Erixon