Gymnasieelever tycker till om framtidens HEMAB

Tisdagen 24 mars deltar 28 elever från ekonomi- och teknikprogrammet vid Härnösands gymnasium i en tankesmedja och tävling i att skapa framtidsbilder av Härnösand och HEMAB. Aktiviteten kallas Innovation camp och anordnas i samarbete med Ung Företagsamhet Västernorrland.

Ungdomarnas framtidsbilder ska utgöra en del i en förstudie för en omvärldsanalys som HEMAB arbetar med att ta fram. Framtidsbilderna ska behandla områden som har betydelse för Härnösands utveckling, exempelvis framtidens arbete, boendeformer, transporter, kommunikation, energi- och vattenanvändning samt resursnyttjande i stort.


- Det händer mycket i branschen och i vår omvärld som gör att vi behöver samla ny kunskap och insikt för att kunna skapa en framtidsbild samt sätta upp rätt mål för framtiden, säger Linda Johansson administrativ chef på HEMAB.


- Det är självklart för oss att ungdomar är en viktig grupp att involvera och därför har vi sökt detta samarbete med Ung företagsamhet. En hel dag får vi under strukturerade men ändå visionära former ta del av kreativa Härnösandsungdomars tankar och idéer. Resultaten från arbetet med de två uppdragen som presenterats för ungdomarna kommer bli ett betydelsefullt bidrag i vår förstudie om en framtidsbild för HEMAB, säger Johansson.


Innovation camp är en aktivitet som ägs av Ung Företagsamhet och pågår under 12 timmar.


- För vår verksamhet är det av enorm vikt att skapa mötesplatser där vi sammankopplar lokala företag med kommunens ungdomar, säger Marcus Claesson regionchef Ung företagsamhet Västernorrland.


Aktiviteten sker i tävlingsform och i slutet av dagen ska ungdomarna presentera sina framtidsbilder för en jury som i det här fallet består av personal från HEMAB; VD Ingemar Forzelius, Marknads- och kommunikationschef Andreas Einarsson, Affärsområdeschef Fjärrvärme Marcus Tärnvik och Administrativ chef Linda Johansson.


Även på Härnösands gymnasium välkomnar man aktiviteten Innovation camp.


-Det är alltid uppskattat med verklighetsbaserad utbildning inom ramen för skolan, säger Mattias Bylund ekonomilärare Härnösands gymnasium. Vi tycker att det är fantastiskt att våra elever får erfara hur man, på ett professionellt sätt, processar verkliga företagsproblem.


Vad är en Innovation camp?

Innovation Camp anordnas av Ung Företagsamhet tillsammans med en extern aktör (företag, kommun, organisation eller liknande) och är en kreativitetstävling där gymnasieungdomar under en begränsad tid löser ett skarpt case. För medarrangören är detta en möjlighet att testa olika frågeställningar och få feedback ur ett ungt perspektiv samtidigt som ungdomarna får en unik inblick i den externa aktörens verksamhet.


Tävlingskriterier HEMAB Innovation camp

Kreativ och målande scenariobeskrivning

Motivering till val av största utmaningar

Förslag till lösningar (Innovationsgrad, genomförbarhet, koppling till utmaning och till hur stor grad det möter utmaningen)


Uppdrag nr 1 – Härnösand 2030

Hur många och vilka bor i Härnösand år 2030?

Vilka behov och krav har de som bor i Härnösand år 2030 gällande Boende och boendemiljö (inomhus och utomhus), Samhällsservice (närhet till olika tjänster), Kommunikation (med familj, vänner, kollegor, kommun, företag), Transporter, Arbetsgivare (arbetsvillkor och arbetsinnehåll) Skolor och utbildning, Företag allmänt (där man är kund, CSR, tjänster, betalning, information).


Uppdrag nr 2 – HEMAB 2030

Utgå ifrån det scenario ni har för Härnösand år 2030 samt de utmaningar i branschen och världen som beskrivits i inledningen.


Vad tycker ni är HEMABs styrkor respektive svagheter? Hur passar HEMABs nuvarande verksamhetsområden in i det scenariot? Finns ett behov av att HEMAB ändrar sin verksamhet i någon form? Utifrån er framtidsbild, vilka verksamhetsområden kommer att vara viktiga eller till och med de viktigaste för HEMAB 2030? Hur tycker ni att HEMAB ska arbeta med och satsa på dessa områden? Ponera att det skulle finnas obegränsat med resurser. Vad skulle HEMAB lägga fokus på att utveckla?


Utifrån era givna svar, vilka utmaningar ser ni för HEMAB att möta er framtidsbild? Ge några konkreta och relevanta förslag på hur HEMAB kan möta dessa utmaningar.