Förlängd samrådstid Härnösand Biogas

Samrådstiden för Härnösand Biogas förlängs till 31 december 2013. HEMAB vill säkerställa att alla som så önskar får möjlighet att hinna yttra sig i frågan.

HEMAB vill utvinna energi ur det matavfall som ska börja samlas in i Härnösand 2014. Två alternativ finns; egen biogasproduktion eller leverans av matavfallet till någon annan som gör biogas.

 

HEMABs styrelse fattade under 2012 beslut om att utreda alternativet med egen småskalig biogasproduktion, som alternativ till det projekt som Sundsvall och Östersund driver och där Härnösand skulle kunna ansluta med sitt avfall.

Utöver drivkraften att bidra till ett miljöriktigt och uthålligt omhändertagande av matavfall så måste det viktiga målet att ge Härnösand länets lägsta priser beaktas.

 

Samrådets innehåll och syfte

Samrådet ska avse verksamhetens

• lokalisering

• omfattning och utformning

• miljöpåverkan

• innehållet och utformningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska finnas med i ansökan.

 

Syftet med samrådet är att

• göra klart vilka problem som kan finnas i projektet

• överväga om alternativ behöver utredas

• ge berörda möjlighet att påverka miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

• göra en lämplig avgränsning av olika sakfrågor.

 

Inkomna yttranden och information från samrådsfasen kommer att sammanställas och bifogas till de slutgiltiga ansökningshandlingarna. Detta kommer således att utgöra en del av beslutsunderlaget vid den kommande miljöprövningen. 

 

Samrådstid

Samrådet pågår från tisdagen den 1 oktober till och med den 31 december 2013. Under denna tidsperiod går det bra att framföra synpunkter på den föreslagna anläggningen/verksamheten. Lämna synpunkter.länk till annan webbplats

 

Läs mer om projektet Härnösand Biogas