Fjärrvärmen i Härnösand minskar klimatutsläppen

Med 98 procent förnyelsebara eller långsamt förnyelsebara bränslen såsom trädprodukter, industriell spillvärme, torv, deponigas, träpellets och sol bidrar fjärrvärmen i Härnösand till en låg klimatpåverkan för uppvärmning.

Naturvårdsverket har i dagarna lämnat sitt underlag till Färdplan 2050 som visar att kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet om ett klimatneutralt Sverige. Uppvärmning via väl utbyggd fjärrvärme bidrar starkt till det målet.


- Ett normalt år använder vi så lite som 1-3 procent el eller olja, vilket behövs de kallaste dagarna på året samt vid provdrift och start av produktionsanläggningar, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme vid HEMAB.


Färdplan 2050 understryker att uppvärmningen av Sveriges byggnader har låga utsläpp. Fjärrvärme produceras på ett resurseffektivt sätt och tar vara på och nyttiggör mycket energi som inte kan återvinnas på annat sätt, vilket gör Sverige till ett föredöme i Europa.


- Nästa år kommer vi i Härnösand att använda 30-50 procent mer spillvärme från Bionorr tack vare ett nytt samarbetsavtal, säger Tärnvik. Detta tillsammans med de ökande mängderna ris och sly som Härnösandsborna bidrar med känns mycket positivt. Den årliga utbyggnaden av fjärrvärme med nya installationer av fjärrvärme hos kunder bidrar till att minska klimatpåverkan.


Under första kvartalet 2013 presenterar HEMAB statistik över det gångna verksamhetsårets bränsleanvändning.


Bilden visar hur användningen av olika bränslen för fjärrvärmeproduktion har utvecklats i Härnösand mellan åren 1975-2010. Idag är 98 procent av tillförd energi förnyelsebar eller långsamt förnyelsebar.