Examensarbete om framtidens bränslemix

Det är civilingenjörsstudenten inom energiteknik vid Umeå Universitet, Rikard Björk, som gör sitt så kallade "exjobb" för HEMABs räkning.

HEMAB har under långt tid, i samarbete med de högre lärosätena, erbjudit studenter att göra sitt examensarbete med beröring på bolagets verksamheter.

Just nu genomför Rikard Björk sitt avslutande delmoment i sin civilingenjörsutbildning hos oss. Han handleds av drifttekniker Adam Johansson vid Kraftvärmeverket.

HEMAB vill att jag ska se över deras framtida bränslemix, då bränslet till kraftvärmeverket är den största kostnadsposten men också absolut nödvändigt för att kunna producera värme och el till deras fjärrvärmekunder, säger Rikard.

– Att använda biobränslen är idag i ropet i takt med omställningen från fossil till förnyelsebar energi
och konkurrensen på biobränslemarknaden förväntas hårdna. Jag ska därför undersöka hur tillgången och priset kan tänkas utvecklas för de bränslen HEMAB använder idag, vilket främst är grot, spån, bark, torv och sly under sommartid, fortsätter han.

Ett flexibelt upplägg

Rikard genomför exjobbet på distans vilket innebär att han gör all faktainsamling och skriver från Umeå utan att vara fysiskt på plats.

– Det var min avsikt att vara på plats men olika omständigheter gjorde att det för mig inte blev praktiskt möjligt, säger Rikard. Man går miste om den personliga kontakten men jag tycker ändå att det fungerar bra och jag planerar att göra ett besök i Härnösand inom kort.

Andreas Einarsson, chef kommunikation och marknad, är den från HEMAB som håller ihop exjobben vilka har det primära syftet är att i slutänden attrahera kompetent arbetskraft.

Det är en jätteutmaning för oss att hitta kompetens inom de tekniska yrkena, i synnerhet vad gäller VA, energi och elkraft. Trenden är dessutom entydig - det kommer bli ännu svårare i framtiden. Därför är exjobb en bra introduktion och marknadsföring av oss som arbetsgivare, säger Andreas.

– Vi är flexibla och försöker möjliggöra för studenterna att i så stor utsträckning som möjligt genomföra sitt exjobb hos oss. Vi kommer till och med att försöka hitta boende för de som saknar sådant i Härnösand och ordna med fria hemresor, allt för att bli mer attraktiva, avslutar han.