Brusten lakvattendamm vid Älands återvinningsanläggning

Lakvattnet har läckt ut i Älandsfjärden via Mjösjöbäcken istället för via överföringsledning. Incidenten upptäcktes i samband med daglig rondering. En anmälan om det inträffade har gjorts till Länsstyrelsen.

Insatser för att laga den brustna fördämningen har påbörjats och mätningar för att fastställa nivåer av eventuellt förekommande oönskade ämnen i Mjösjöbäcken är beställda och utförs inom kort.

- Det här är en incident som vi så klart inte önskar oss. Tvärtom så är det beklagligt. Vi vidtar nu snabba åtgärder för att analysera och avhjälpa problemet, säger Irene Hedlund affärsområdeschef Återvinning.

Det handlar om färdigbehandlat lakvatten som runnit ut samma väg som lakvattnet tidigare färdats, nämligen via dike till Mjösjöbäcken och vidare till Älandsfjärden. Detta är en avvikelse eftersom det behandlade lakvattnet numera ska ledas via den överföringsledning som togs i drift 2016.

- Slam och sediment finns kvar i bassängen vilket är bra, men det färdigbehandlade lakvattnet har läckt ut, säger Hedlund. Vi hoppas och tror att skadan detta orsakat är begränsad, men mätningarna som beställts av en extern konsult får utvisa fakta.

En invallning brister och lakvattnet rinner ut fel väg. Hur kunde detta inträffa?

- Igår pågick servicearbeten på de luftare som ska syresätta lakvattnet som en del i reningsprocessen, säger Hedlund. Vår bedömning är att tätskiktet i dammen skadades vid detta arbete varpå vatten börjat leta sig ut i underliggande konstruktionsmaterial och dräneringsrör.

Det behandlade lakvattnet har sipprat ut och isen ovanpå har gett vika. Arbete har påbörjats för att laga dammen. Foto: Jonas Jacobsson.

I detta snöklädda dike har vattnet letat sig vidare ut till Mjösjöbäcken och senare Älandsfjärden. Foto: Jonas Jacobsson.