Bredband i Härnösand – upp till 1000 nya kunder erbjuds anslutning

År 2021 ska minst 90 procent av kommunens hushåll och företag ha tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig. Det har Härnösands kommun beslutat. När målet är nått, kommer HEMAB ha investerat mer än 200 miljoner i bredband.

HEMAB har i uppdrag att bekosta och bygga bredband i kommunen. Byggnationerna utförs av ServaNet på uppdrag av HEMAB.

HEMAB har en stor ram för investering i bredband i Härnösands kommun. Under 2017-2018 beräknas investeringen uppgå till 70 miljoner kronor, och HEMAB kommer att fortsätta satsa stora belopp. En öppenhet för ny teknik och nya lösningar behövs för att kostnaderna ska hanteras klokt och så att kommunens ambitiösa och viktiga mål uppnås.

- Vi har förståelse för att många längtar efter bredband och är ytterst angelägna om att få tillgång till bredband snarast, säger Lena af Geijerstam Unger, VD på HEMAB. På samma sätt förstår vi att det kan finnas en besvikelse att det ibland dröjer längre än vad man har hoppats på.

HEMAB står för underskottsfinansiering till en viss nivå

De ekonomiska förutsättningarna för fiberbredband i kommunen varierar och därför har kommunen upprättat en handlingsplan med styrande prioriteringar som HEMAB ska följa.

Det ekonomiska avkastningskravet på HEMAB har sänkts med en procentenhet till 5 procent på eget kapital. Det ekonomiska utrymme som det sänkta avkastningskravet kan anses skapa, kommer fullt ut att behöva nyttjas, och mer därtill.

För att möjliggöra utbyggnad i glest bebodda områden, är beslut fattat om en underskottsfinansiering från HEMAB på upp till 30 000 kr per enskild fastighet med fast boende. Detta efter att hänsyn redan är tagen till bidragspengar, anslutningsavgifter och samordningsvinster.

- I vissa fall kan enskilda anslutningar i glesbygd kosta mångdubbelt över den beslutade underskottsfinansieringen, säger af Geijerstam Unger. Det betyder att kalkylen är långt utanför den av kommunen beslutade handlingsplanen och dess styrande prioriteringar. Det blir nödvändigt att vara öppen för alternativ och ny teknik och även arbeta ytterligare för bidragsfinansiering och synergier med andra arbeten för att lyckas nå alla. Bredband kommer att levereras till alla, men det kan dröja ytterligare en tid bortom år 2021 för vissa kunder.

Projekt att bygga fiberbredband har påbörjas i flera områden under 2018. Några av dessa projekt möjliggör för kunder att ansluta under 2018. För vissa kunder blir anslutning aktuell under 2019. Totalt omfattar de beslutade projekt som pågår, eller kommer att startas under året, anslutning av upp till 1000 nya kunder. Ett stort arbete och en mycket stor investering.

Fakta om vem som gör vad inom bredband i Härnösand?

En samordningsgrupp finns och möts en gång per kvartal. Där ingår HEMAB, Härnösands kommun och ServaNet. Härnösands kommun är sammankallande.

Nedan beskrivs de olika aktörernas roller:

Härnösands kommun – ”rådgivaren och kravställaren”

Upprätta strategi för utbyggnad av bredbandsnätet utifrån ett medborgarperspektiv. Bevaka Härnösands intressen. Dialog med andra intressenter som bygger bredband utöver HEMAB och ServaNet. Kommunens roll är även att vara lyssnande gentemot innevånare samt bereda ärenden i dialog med HEMAB och ServaNet.

Stimulera byalag samt locka fram intresselistor för anslutning, vilka sedan blir underlag för ServaNet. Dialog med externa intressenter stora såväl som små för att bana väg för samarbete. Kan skapa information som är bra för byalagen och dess kontaktpersoner. Kan ordna frukostmöten och träffar i syfte att jobba in intresse och kommunicera målet med bredbandspolicyn. Omvärldsbevakning av stödprogram mm. Kommunen ska vara lots/rådgivare till byalagen, vilka besöks eller samlas till frukostar eller bredbandsforum där även HEMAB och ServaNet medverkar. Kommunen ska bevaka bidragspengar och förenkla för ServaNet.

HEMAB – ”investeraren och beställaren”

Avsätter pengar för årliga investeringar för ServaNet att arbeta med inom Härnösands kommun utifrån gemensamt beslutade prioriteringar. HEMAB står för samordning gentemot andra nyttigheter inom bolaget. HEMAB äger all infrastruktur i form av fibrer och kanalisation, vilket arrenderas ut till ServaNet. Förlägger i princip alltid kanalisation i samband med annan ledningsutbyggnad även om fiberutbyggnad inte är aktuell just då.

ServaNet – ”säljaren och utföraren”

ServaNet ansvarar för affärerna till företag och privatpersoner såsom marknadsföring och aktiviteter, säljplanering, införsäljning, offert och avtalstecknande, byggande och senare fakturering till kunderna. Utöver säljorganisation har Servanet i sin roll att stå för kunskap om nätplanering, val av teknik, byggande och dokumentation samt avtal och samordning gentemot tjänsteleverantörerna i det öppna nätet. Utveckling av tjänsteutbudet. ServaNet bereder bidragsansökningar på uppdrag av HEMAB.

Byalag - "viktiga samarbetspartners"

Engagerade företrädare med bredbandsintresse som ser till att värva fler ortsbor. Dialog med kommunen, HEMAB och ServaNet mellan vilka det blir viktigt med fritt flöde av information. Viktigt jobb med att bana väg för markavtal mellan markägare/ServaNet. I vissa fall ställer enskilda personer upp med ideellt arbete, exempelvis grävarbeten, för att göra projekt möjliga att genomföra.

Utbyggnaden i Härnösand sker i samarbete mellan HEMAB, ServaNet, Härnösands kommun och byalag. Parterna har olika roller i den strategiska utbyggnaden av bredbandsnätet.

Teknikutvecklingen inom bredbandssidan sker ständigt. Fiberinfrastrukturen växer årligen med nya sträckningar och möjlighet för kunder att ansluta. På vissa ställen kan det vara svårare att nå fram och då kan alternativ teknik bli aktuell.

Nyttan med fungerande bredband främjar ung som gammal och verksamheter i alla former och är därför mycket prioriterad.