Biogasanläggningen i Äland byggs om – 40 procent högre gasproduktion

För att ta tillvara de ökande mängderna matavfall som sorteras ut justeras produktionsprocessen i Äland genom mindre ombyggnationer. Detta kommer att öka mottagningskapaciteten och gasproduktionen med cirka 40 procent.

Produktionsanläggningen består av två stora cylinderformade behållare. I den ena av dessa sker rötningsprocessen och i den andra sker hygienisering av det behandlade matavfallet. Efter ombyggnaden kommer båda behållarna att användas till rötning. Hygieniseringen löses på annat vis.

– Biogas ger en miljömässig vinst då den ersätter fossila drivmedel, lokalproducerad biogas innebär dessutom minskade transporter för att frakta drivmedel till Härnösand, så nyttjande av biogas för med sig många miljöfördelar, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning.

Mängden producerad biogas vid Äland återvinningsanläggning beräknas öka från 300 000 normalkubikmeter per år till 420 000.

– Det är allt fler som inser de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att köra gasbil. Den ökade biogasproduktionen har även en ekonomisk uppsida för HEMAB, säger Hedlund. Nu kommer större del av det matavfall som tas emot från Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand att kunna rötas och bli biogas istället för som idag då delar av matavfallet endast behandlas genom kompostering, det vill säga utan energiutvinning.

Hållbarhet i ett större perspektiv

HEMAB och Härnösands kommun deltar i initiativet Fossilfritt Sverige som bland annat innebär målet att användningen av fossila drivmedel ska minska med 80 procent fram till 2030, men HEMABs mål är tuffare än så. År 2021 ska alla transporter inom företaget vara fossilfria.

Det är väldigt viktigt för oss på HEMAB att våra anläggningar och fordon kan drivas på ett hållbart sätt, säger Hedlund. Genom att ständigt satsa på utveckling och förbättringar av anläggningarna och successivt men målmedvetet byta ut fordon kommer vi och Härnösand att ligga i framkant när det gäller miljön och ett hållbart nyttjande av annars ändliga resurser.

Fakta om rötning och hygienisering

Rötning eller metanbildning är en process i syrefri miljö (anaerob), där en biologisk nedbrytning av organiskt material sker. Rötningens mekanism består av att anaeroba organismer med tillgång till metaboliserande näringsämnen, såsom kväve, kol och fosfor, under rätt förhållanden bryter ned det organiska materialet.

Avfall kan förutom resurser, i form av växtnäring och organiskt material, innehålla sjukdomsalstrande mikroorganismer (patogener). De resurser som ska återföras i kretslopp behöver vara därför vara hygieniserade, patogenerna måste ha blivit inaktiverade eller dödade, för att kretsloppen ska vara säkra för människa, djur och miljö. Detta sker genom upphettning av materialet under en viss tid. Temperaturen för upphettning av materialet varierar beroende på uppehållstid för att hygienisering ska anses vara komplett.

Processens två rötningskammare bredvid varandra vid Älands återvinningsanläggning.

Den ena av de två behållarna vid Älands återvinningsanläggning där rötningsprocessen sker.

De nu beslutade ombyggnationerna i Äland ger 40 procent ökad produktion av lokalproducerad förnybar biogas.