Beslut om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten på södra Härnön

Vid måndagens Kommunfullmäktige beslutades att området på södra Härnön utmed Södra sundet kommer att införlivas i befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Beslutet innebär att boende i det aktuella området kommer behöva ansluta till det allmänna ledningsnätet för vatten och spillvatten.


- Den förstudie som har gjorts visar bland annat att många avloppsanläggningar i det aktuella området är ålderstigna och inte uppfyller dagens krav, säger Fred Nilsson, ordförande i kommunstyrelsen. Vi gör därför bedömningen att kommunen är skyldig enligt lag att ordna vattentjänster till det här området av hänsyn till skyddet av miljön och människors hälsa.


Vattenområdet i anslutning till Solumshamn omfattas av hög skyddsnivå för enskilda avlopp enligt Naturvårdsverkets allmänna råd och södra Härnön anges också som ett utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Detta är två av anledningarna till att Kommunfullmäktige beslutade att projektet skall genomföras.


HEMAB äger och driver kommunens ledningsnät för vatten- och spillvatten och kommer ansvara för genomförandet då beslutet har vunnit laga kraft.


Tills vidare hänvisar vi till kommunens webbsida Länk till annan webbplats. för mer information om projektet.