Bättre rening och 50 % mindre kemikalier

HEMABs mål att minska kemikalieanvändningen i reningsverken har gett resultat. Arbetet med att minska doseringen har lyckats och reningen har blivit bättre. Utöver miljövinsten sparas dessutom 55 000 kronor per år.

Rening av spillvatten från hushåll och verksamheter bedrivs i reningsverk och är en tillståndspliktig verksamhet. En tillsynsmyndighet ser till att fastställda gränsvärden följs.


- Vi har lyckats minska mängden kemikalier som behövs i Ramvik och Norrstig med upp till hela 50 procent samtidigt som vi uppfyller de gränsvärden som myndigheten upprättat. Detta är mycket glädjande, säger Åke Gavelin driftchef HEMAB. Personalen har en stor del i det framgångsrika arbetet


Mekanisk och biologisk rening bygger på filterteknik samt bakteriell nedbrytning. I det tredje reningssteget tillsätts kemikalier för att uppnå avsedd effekt. Och det är i detta reningssteg stora framsteg och utveckling har skett.


- Vi har minskat kemikalieanvändningen i Norrstigs reningsverk med 25 procent och i Ramviks reningsverk med hela 50 procent, säger Gavelin. Anledningen är att vi kan finjustera på fler parametrar vilket medgett sparsammare dosering. De nyvunna kunskaperna kommer vi att ta med oss till vårt stora reningsverk vid Kattastrand.


Samhällsförvaltningen är tillsynsmyndighet för HEMABs mindre reningsverk (exempelvis Ramvik och Norrstig), medan Länsstyrelsen utövar tillsyn av HEMABs största reningsverk vid Kattastrand.


Finns det någon risk för miljö och hälsa med den åtstramade användningen av kemikalier eller är det enbart positivt?


- Vår verksamhet bygger på löpande kontrollprogram, säger Gavelin. Det ska trygga att vi håller alla utsläpp inom de fastställda tillståndsgränserna med god marginal. Vi har nu avklarat flera månaders drift med den nya intrimmade kemikaliedoseringen och känner att vi har tillförlitliga data och process. Besparingen är enbart positiv.


Fakta:

Fällningskemikalierna som används är vanligt förekommande i reningsprocesser:

Norrstig, 1200 personekvivalenter – Järnklorid 44,1 ton/år (tidigare 58,8 ton/år)

Ramvik, 750 personekvivalenter – Aluminiumklorid 13 ton/år (tidigare 26 ton/år)


Sedimenteringsbassängen är det sista reningssteget. Ansamlingar av partiklar, så kallade flockar, bildas tack vare att kemikalier tillsätts, vilket möjliggör att icke önskvärda ämnen kan avlägsnas från vattnet innan det släpps ut i recipienten (Älandsfjärden).