Årets sista dag med strategisk spolning av vattenledningar

Den upprättade spolplanen över ledningsnätet är omfattande. Under en femårsperiod ska huvudledningarna i gator och villaområden ha spolats rena. Spolning av vattenledningar görs för att ytterligare höja vattnets kvalitet.

- Vattenvolymen i ett ledningsparti är framräknad och ska omsättas fem gånger innan spolningen i varje punkt anses klar, säger Lasse Dahlqvist arbetsledare på affärsområde vatten. Dessutom ska naturligtvis vattnet ha en klar och fin färg, vilket kontrolleras noga.

Årets spolprogram går mot sitt slut för Lasse Dahlqvist och Emil Vestling. Idag onsdag 30 september är sista dagen för året som de schemalagda strategiska spolningarna genomförs.

- Systematisk spolning av ledningsnätet är en av flera strategiska åtgärder vi arbetar med för att förbättra vattenkvaliteten, säger Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef Vatten. Vi lägger cirka 400 timmars arbetstid årligen på detta kvalitetshöjande arbete. Då handlar det både om planering och genomförande.

Spolning av ledningar är en av flera strategiska vattenkvalitetshöjande åtgärder. Förutom spolning av vattenledningar genomförs bland annat återkommande rengöring av reservoarer, upprättande av vattenskyddsområden och optimeringsberäkningar av kemikaliedosering utifrån provtagning.

Lasse och Emil planerar morgonens spolningsarbete i Gånsviksdalen. Foto: Andreas Einarsson

Lasse kontrollerar att det är rätt ventil han har för avsikt att öppna. Foto: Andreas Einarsson.

Inför varje spolningsjobb i ett område behövs flera timmars förberedelsearbete att leta fram rätt spolpunkter samt att beräkna hur lång tid spolning ska ske för att rätt mängd vatten ska passera i hastig fart i ledningen. Denna årets sista schemalagda spolningsdag genomförs i Gånsviksdalen. Foto: Andreas Einarsson.

Efter att samordning skett mellan Lasse och Emil öppnas spolposten (just här är det Flöjtgatan) för att vattnet i ledningen ska tillåts flöda hastigt. Fem gånger vattenledningens volym ska omsättas. Foto: Andreas Einarsson

Efter att den beräknade spolningstiden förlöpt tar Emil prov på vattnet för att kontrollera klarhet och säkerställa att det inte finns någon grumling innan spolningen kan avslutas. Foto: Andreas Einarsson.