Affärsområde byter namn och får ny chef

Affärsområde Renhållning står inför nya utmaningar och projekt i en ökad omfattning. Anpassningar av organisationen krävs för att möta dessa nya förutsättningar och möjligheter.

Affärsområdet har behov av delvis nya kompetenser och i viss mån ökade resurser.


Regelförändringar och ökade krav på uthålligt samhälle samt målsättningar om tillvaratagande av resurser innebär en förändrad situation för oss, säger VD Ingemar Forzelius. Vi måste anpassa oss för att klara av att möta de förväntningar, utmaningar och möjligheter vi ser framför oss.


Förväntningar och utmaningar vi står inför närmaste tiden och som samtidigt ger oss möjligheter till utveckling av nya affärsmöjligheter:

  • Införande av matavfallsinsamling
  • Utökning av fastighetsnära insamling av förpackningar
  • Förändrad hantering av förpackningar
  • Utveckling av avfallsanläggningen i Äland
  • Byggnation av anläggning för Biogasproduktion (beror av utfall på bidragsansökan)
  • Utveckling av organisation och arbetsformer
  • Översyn av processer, arbetsflöden och arbetsordersystem
  • Implementering av nytt affärssystem


Branschen är i stark utveckling och HEMAB står inför en till stora delar ny situation som innebär att genomgripande förändringar behöver göras.


Vi rustar oss för framtiden och en bransch i snabb förändring genom anpassning av organisationen, säger Forzelius. Affärsområde renhållning kommer dessutom att byta namn till något betydligt bredare, nämligen affärsområde Återvinning, vilket dessutom bättre beskriver verksamheten och de utmaningar vi står inför.


Peter Häggström lämnar sin roll som affärsområdeschef och vi påbörjar rekrytering av en ny affärsområdeschef omedelbart, säger Forzelius. Peter kommer att ta en ny specialistroll i organisationen som miljö- och utredningsingenjör.