17 år gammal bolagsbildning gav skatteeffekt 2010

En lagändring 2008 med 11 arbetsdagar från beslut till ikraftträdande förändrade radikalt förutsättningarna för viss upplåning hos HEMAB. Yrkande om ränteavdrag i skattedeklaration har nu avslagits.
Den gamla lånereversen hos Härnösands kommun togs i samband med avregleringen av elmarknaden 1996 då elhandel och elnätverksamhet separerades, det vill säga då Härnösand Energi & Miljö AB och Härnösand Elnät AB bildades.

— Det fanns ingen reell chans för vår gemensamma beslutsprocess med kommunen att förändra upplåningen på 11 arbetsdagar, säger Mikael Sörlander ekonomichef på HEMAB. Det medförde att vårt lån hos kommunen enligt den nya hastigt beslutade lagen var regelvidrigt under drygt fyra månader 2009. Räntekostnaden för de månaderna yrkade vi avdrag för gentemot Skatteverket, vilket de nu avslagit. Vi är således inga skattesmitare vilket man med lösryckt information i ärendet kan förledas att tro.

- Ärendet är gammalt och kostanden för avdraget tog vi redan för två år sedan, avslutar Sörlander.

Redogörelse av fakta med anledning av artikel 30 mars 2012 i Tidningen Ångermanland om att "HEMAB fick nej för skatteavdrag"


Ärendet avser 2010 års taxering avseende ränta på lån till ägaren, i detta fall Härnösands Kommun.

Ovan nämnda lån uppstod i samband med att HEMAB som bildades 1995 förvärvade aktierna i AB Härnösands Industriverk (namnändrat till Härnösand Elnät AB). Orsaken till bolagsbildningen var att eldistribution och elhandel inte fick bedrivas i samma juridiska bolag. Elhandel bedrevs då i Härnösand Energi & Miljö AB och eldistributionen i Härnösand Elnät AB. En del av köpeskillingen lades upp som en revers i Härnösand Energi & Miljö AB. Ränta har utgått från 1995 på den reversen till kommunen. Avsikten med reversen var alltså inte i syfte att skatteplanera utan en effekt av Elmarknadsreformens ikraftträdande.

Beslut om en ny lagstiftning togs den 10 december 2008 och trädde i kraft 11 arbetsdagar senare den 1 januari 2009 där avdrag för interna lån som uppstod i samband med förvärv av aktier inom samma intressegemenskap inte längre medgavs. Beslut togs då på nästkommande styrelsemöte i Härnösand Energi & Miljö AB, att omförhandla reversen med kommunen med tanke på de nya reglerna där avdragsrätten försvann för bolaget. Det resulterade i en skrivelse till kommunfullmäktige som tog upp frågan på sitt påföljande sammanträde den 27 april 2009. Vid det mötet beslutades att reversen i fråga skulle lösas med omedelbar verkan vilket skedde den 6 maj 2009.

I samband med att lånet då löstes så debiterades ränta för perioden 1 januari 2009 till 6 maj 2009 med ett belopp på 996 000 kronor. Det är det beloppet som Skatteverket inte beviljat avdrag för.

Härnösand Energi & Miljö AB överklagade beslutet till Skatteverket, med hänvisning till att vi agerat så snabbt som vi kunde med hänsyn till att det behövdes ett beslut från kommunfullmäktige och att den nya lagen trädde i kraft med så kort varsel. Skatteverket avslog den överklagan och bolaget har inte överklagat till högre instans då det vid tillfället inte fanns några prejudikat på motsvarande fall med tanke på att lagen var så ny.