Vad händer med HEMABs arbetsmiljöundersökning?

Nu är den så omskrivna enkäten besvarad och undersökningen går in i sin nästa fas.

I samband med den organisationsförändring som trädde i kraft på HEMAB under hösten 2021 genomfördes en riskanalys. Utifrån den beslutades det i samverkan med de fackliga organisationerna att en oberoende och extern arbetsmiljöutredning skulle göras. I samverkan beslutades det att undersökningen skulle bestå av en enkät med efterföljande djupintervjuer och det var undersökningsföretaget Origo Group som fick i uppgift att genomföra undersökningen.

Tidplan

Vecka 9-10
Enkäten var öppen under vecka 9 och 10 och svarsfrekvensen uppgick till 91%.

Vecka 11-13
Under dessa veckor har Origo Group arbetat med att bearbeta och analysera resultatet av enkäten och utifrån svaren satt samman intervjufrågor till nästa fas.

Vecka 14-17
Här inleds fasen med djupintervjuer där 22 medarbetare har anmält sig att bli intervjuade digitalt av Origo Group.

Vecka 18-20
Origo Group arbetar med sammanställning, analys och rapportframställande.

Vecka 21
Under vecka 21 kommer resultatet av både enkät och intervjuer redovisas för ledningsgrupp, skyddskommitté, MBL-grupp och chefsgrupp under ett och samma tillfälle. Därefter hålls ett internt stormöte där samtlig personal bjuds in för att ta del av resultatet.

 

Tidigare publicerad information

Frågor och svar kring arbetsmiljön på HEMAB

 

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se