Spillvattenläckaget åtgärdat

Nu har läckaget vid Kanaludden åtgärdats och vi är åter i normal drift.

Gårdagens reparationsarbeten har fallit väl ut och nu är läckan på den spillvattenledning där 90% av Härnösands spillvatten passerar, lagad. Vi är med andra ord åter i normal drift och nu stundar ett utredningsarbete.

Vi kommer genomföra provtagningar för att utreda vilken miljöpåverkan detta eventuellt kan ha fått på recipienten, säger Irene Hedlund, affärsansvarig Vatten. Den ledning det handlar om kommer enligt plan bytas ut inom ett par veckor och istället sjöförläggas så det här temporära reparationsarbetet kommer inte bli en långvarig lösning. Jag vill rikta ett varmt tack till all personal som ihärdigt arbetat med att få till stånd den här lösningen.

Kontakt

Irene Hedlund, Affärschef Vatten, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se