Slutrapport oljeutsläpp presenterad

Nu har vi skickat en slutrapport till Länsstyrelsen över händelsen med oljeutsläppet den 12 oktober.

Grundorsaken till utsläppet är att en mekanisk tätning i en oljepump på ett oförutsett sätt havererade med ett läckage till dagvattensystemet som följd. En bidragande orsak till att händelsen fick de proportioner den fick kan härledas till att vi borde ha haft fler och andra typer av larm i anläggningen i kombination med att riskanalyser som täcker in oförutsedda händelser av det här slaget inte fanns upprättade.

- Dessvärre hade vi inte det och det är beklagligt. Vi borde ha haft det för att minimera riskerna för den här typen av oförutsedda händelser. Vi arbetar mycket med riskanalyser i alla delar av vår verksamhet men för den här typen av scenario hade vi inte någon analys upprättad, säger Lena af Geijerstam Unger, VD.

Vidtagna och planerade åtgärder

En rad åtgärder har identifierats för att minimera risk för att en händelse av det här slaget ska inträffa igen. I korta drag består de redan nu vidtagna åtgärderna av en ökad övervakning via ett ännu inte automatiserat larm i oljecisternen, en komplettering av det konditionsbaserade underhållet av pumpen med ett maximalt bytesintervall och så klart en utbytt mekanisk tätning.

De planerade åtgärderna handlar bland annat om att upprätta tidigare nämnda riskanalyser, addera fler larm av andra typer än de indikativa som finns idag, utökade inspektioner, förbättringar i själva pumprummet med ny säkerhetsutrustning och att se över frekvensen av rondering i anläggningen.

Frivilliga kompensatoriska åtgärder

Utifrån händelsen med oljeläckaget och det avbrott på en spillvattenledning som uppstod strax därefter har HEMAB beslutat att avsätta 200 000 kronor för att förbättra den biologiska mångfalden.

- Vi för dialog med Länsstyrelsen om på vilket sätt dessa medel mest effektivt skulle kunna användas för det här ändamålet, säger Lena af Geijerstam Unger. Vi gör detta för att ytterligare ta vårt ansvar i de incidenter som inträffat eftersom vi värnar vår marina miljö och vill kompensera för den eventuella påverkan vår verksamhet kan ha haft.

Utöver detta planeras även en städinsats längs stränderna i Härnösand under våren tillsammans med en lokal förening där dessa miljöer ska snyggas till och städas upp från skräp.

Kort fakta om oljeutsläppet

  • Händelsen upptäcktes 12 oktober kl 20.10
  • Mellan 3-5 m3 olja läckte ut
  • Orsaken fastslås till ett oförutsett haveri av mekanisk tätning i pump
  • Räddningstjänst larmades kl 22.40 och saneringsarbetet startade omedelbart

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se