Resultatet av extern arbetsmiljöutredning presenterat

Tidigare idag delgavs personalen på HEMAB resultatet av den arbetsmiljöutredning som genomförts av extern part.

I samverkan med de fackliga organisationerna beslutades det att genomföra en extern och oberoende arbetsmiljöutredning med anledning av den förändrade organisationen på HEMAB. Idag presenterade Origo Group resultatet för samtlig personal och ledning vid ett digitalt stormöte och rapporten visar bland annat på brister i förtroende och på ett dåligt fungerande samtalsklimat och informationsflöde.

Jag har precis fått ta del av resultatet och jag kan vid en första anblick konstatera att det är väldigt polariserat, säger Lena af Geijerstam Unger, VD. I enkätsvaren ser man att svaren på flera frågor är uppdelade på skalans ytterkanter vilket bekräftar bilden att vi har olika uppfattningar bland personalen och det är något vi behöver fortsätta arbeta med.

- Att enkätsvaren visar ett lågt förtroende för ledarskapet ser jag allvarligt på. Vi har haft en period som man kunnat uppfatta som rörig där vi inte haft vakanser tillsatta på nyckelpositioner och detta har självklart bidragit till den här upplevelsen. Nu när rekryteringarna är på plats ser vi att vi har bättre förutsättningar att leverera åtgärder och skapa ökad tydlighet.

I rapporten lyfts bland annat att delar av personalen upplever att man inte blir lyssnade till och att man saknar information om vad som händer internt eller att den information som lämnas inte är tillförlitlig.

– Vi har hela tiden haft en tydlig ambition att vara transparenta och vi har lagt stor vikt vid att i olika forum lyssna till den kritik som framförts och hittat flera åtgärder för att förbättra. Det har uppenbart inte varit tillräckligt, vilket jag tycker är mycket bekymmersamt och något jag tar till mig, säger Lena.

Nu ska resultatet analyseras och konkreta åtgärder sättas upp för att komma vidare.

Vi kommer nu ta vidare resultatet från den här undersökningen ut i personalgrupperna och där arbeta med att ta fram åtgärder och verkligen bottna de frågeområden där man upplever brister. Jag är övertygad om att vi bäst löser dessa frågor tillsammans med personalen, säger Lena.

– Vi har ett hårt arbete framför oss i att bygga förtroende för varandra och vi måste få frågorna tillbaka internt för att kunna hantera dem på rätt sätt. Dialogen förs bäst nära våra medarbetare där vi som ledare också faktiskt har möjlighet att svara på frågor, reda ut missförstånd eller rykten och kan agera på det som upplevs som ett problem på arbetsplatsen, avslutar Lena.

Inblick för ytterligare transparens

Idag lanseras Inblick som är en del av hemab.se där man via en tidslinje kan följa de olika skeendena i organisationsförändringen och ta del av både intern och extern information i ämnet. Tanken är också att protokoll och andra dokument ska finnas tillgängliga för nedladdning här och detta kommer uppdateras inom kort.

Inblick kommer sedan också användas till andra frågor i HEMABs verksamhet som röner stort intresse och är ett led i att erbjuda full transparens i alltifrån beslutsfattande till genomförande.

Du hittar Inblick via länken: inblick.hemab.se Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Du hittar Origos rapport i sin helhet här. Pdf, 1 MB.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, VD, 070-388 47 02, lena.afgeijerstamunger@hemab.se