Nytt förslag om miljöbilsdefinition möts av kritik

Under förra veckan rapporterades det i media om ett förslag från regeringen om att återigen ändra definitionen av miljöbilar där biogasbilar inte skulle ingå.

Det hela handlar om nya direktiv från EU som reglerar hur svenska myndigheter ska bedriva fordonsupphandlingar där en ny definition av vad en miljöbil faktiskt är har införts. De nya direktiven innebär i praktiken att endast elbilar och vätgasbilar kommer kunna klassas som miljöbilar år 2025 och framåt.

Hela förslaget är ganska komplext att förstå då det handlar om lagar och regler på så många nivåer, säger Jonathan Grip, utvecklingschef på HEMAB. Det vi vet är att detta förslag riskerar att radikalt ändra förutsättningarna för de biogasproducenter, däribland oss, som fått stora ekonomiska stöd för att bygga biogasanläggningar och därigenom utveckla landsbygden med ett drivmedel som fram till alldeles nyligen sågs som en viktig del i omställningen av fordonsflottan.

– Kontentan är att detta inte är ett rimligt förslag och vi förutsätter att man kommer göra ansträngningar från politikens håll att justera det och anpassa lagstiftningen så att biogasbilarna även i fortsättningen ska ses som en lika självklar del i transportomställningen som eldrivna fordon är, fortsätter Grip.

Uppvaktning av beslutsfattare

För att agera i frågan har HEMAB tillsammans med fem andra biogasproducenter gjort en skrivelse till regeringen, dess samarbetspartier samt en rad EU-parlamentariker.

– Det finns andra sätt att utforma ett sånt här förslag på vilket vi påpekat för regeringen, säger Jonathan Grip. Det föreslagna sättet att endast bedöma ett fordons klimatpåverkan genom att mäta koldioxidutsläpp vid avgasröret är missvisande och snedvrider konkurrensen. Man bör istället fokusera på att hitta en strategi som ger en mer rättvis bild av ett bränsles klimateffekter där hela bränslets livscykel beaktas i beräkningen.

Debattartikel signerad av regionala företrädare

Dessutom har HEMAB medverkat i ett aktivt opinionsarbete gentemot våra regionpolitiker, tillsammans med den sammanslutning av producenter som vi tillhör. Detta resulterade i en debattartikel undertecknad av en mängd regionpolitiker från Västerbotten i norr till Jönköping i söder, där bland andra Glenn Nordlund och Jonny Lundin från Region Västernorrland finns med.

Vi ser att detta engagerar och det råder ändå en bred enighet över partigränserna i den här frågan, säger Jonathan Grip. Förhoppningsvis lyckas vi sätta press och påverka i den riktning både vi och klimatet önskar. Biogas är framtidens drivmedel då det sluter kretsloppen och bidrar till stora samhälleliga vinster på ett unikt sätt, eftersom vi gör ett bränsle av ett problem som matavfallet annars skulle vara att hantera. Det vore märkligt att inte ta tillvara den möjligheten.

Läs debattartikeln här:
Det är dags för regeringen att leverera – utveckla biogasen - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) Länk till annan webbplats.

Bakgrund till förslaget

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny miljöbilsdefinition som bland annat styr myndigheternas fordonsupphandling, men som också får påverkan på övriga aktörers val av bil, däribland kommuner, företag och privatpersoner. Dagens definition säger att en miljöbil är en bil som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret, eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Om bilen har avgasrör ska den uppfylla kraven på avgasrening enligt normerna Euro 5 eller Euro 6.

I praktiken innebär detta att alla nya elbilar är miljöbilar, liksom alla nya bilar som drivs av fordonsgas (biogas) eller vätgas.

Nu har regeringen lagt ett förslag om att återigen ändra definitionen.

Bakgrunden är ett ändringsdirektiv från EU som säger att minst 38,5 % av bilarna inom vissa områden i den svenska offentliga upphandlingen ska vara ”rena lätta fordon”. Den definitionen betyder i sin tur att till och med år 2025 får koldioxidutsläppet ur avgasröret vara högst 50 g koldioxid/km. Därefter får ett rent lätt fordon inte ha några koldioxidutsläpp alls.

I praktiken innebär detta att alla elbilar och vätgasbilar, samt vissa laddhybrider, är rena lätta fordon till och med år 2025. Därefter passerar bara elbilar och vätgasbilar nålsögat.

Kontakt

Jonathan Grip, Utvecklingschef, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se