Nu röjer vi kraftledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el kommer vi fortsätta röja ledningsgator i de sydvästra delarna av vårt verksamhetsområde, mellan Härnösand och Stigsjö.

Vi genomför kontinuerligt underhåll av våra elledningar och där ingår att hålla ledningsgatorna fria från sån växtlighet som kan orsaka driftstörningar.

- Vi tar både bort träd och sly i ledningsgatan och sådana träd som är utanför ledningsgatan men som kan bedömas orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, säger Hans Hemström, Teknisk administratör på HEMAB.

Det aktuella området utgörs av området mellan Härnösand och Stigsjö. Kartorna nedan visar vilka kraftledningar som berörs. Röda ledningar visar högspänningsledningar och blå visar lågspänningsledningar. Klicka på kartorna för att få upp dem som större pdf.

Frågor

Berörda fastighetsägare har fått brev med information. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0611-55 75 00 eller skog@hemab.se.

Fakta röjning

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk kommer att röjas ner i kraftledningsgatan. Även träd utanför kraftledningsgatan som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan komma att fällas.

I trädgårdar kommer mindre ansningar av träd och buskar att ske, om behov föreligger för att säkra person- och/eller leveranssäkerheten. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Kontakt

Hans Hemström, Teknisk administratör, 073-043 98 81, Hans.Hemstrom@hemab.se

Karta med aktuellt område markerat med grönt streck

Röda ledningar visar högspänningsledningar och blå visar lågspänningsledningar. Klicka på kartan för att få upp den som större pdf.

Karta över området som ska röjas

Klicka på kartan för att få upp den som pdf