Nu framtidssäkrar vi vårt dricksvatten ytterligare med vattenskyddsområde Bondsjön

För att även i framtiden ha tillgång till dricksvatten behöver vi ta hand om vårt vatten idag. En del i det arbetet är att säkerställa vattenskyddsområden.

Dricksvatten tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden. Så även i Härnösand.

- Alla ser dricksvatten som en allmänt mycket viktig funktion och därför behöver alla vara med och ta hänsyn och bidra till att vi kan få ett så bra vatten som möjligt, säger Karolina Enström, Miljö- och kvalitetssamordnare på HEMAB.

Äldre vattenskydd behöver moderniseras

Vi har idag ett äldre vattenskyddsområde för Bondsjön, utifrån lokala hälso- och miljöskyddsföreskrifter, men nu vill vi skapa ett modernare vattenskyddsområde utifrån miljöbalken. Vi har därför skickat in en ansökan till Länsstyrelsen som kommer fatta beslut om vattenskyddsområde.

- Vi har med hjälp av konsult inventerat risker för Bondsjöns vattentäkt i tillrinningsområdet till sjön, ett sjösystem som innefattar bland annat Långsjön och Öjesjön. Vi har utifrån detta skapat föreskrifter som reglerar vad man inte får göra eller måste söka tillstånd för att göra på sin mark om man bor eller verkar inom vattenskyddsområdet, förklarar Enström.

Varför gör vi detta? Behov och förväntningar

Vi ser ett behov av att framtidssäkra vår vattentillgång för hela Härnösand och orterna norrut i kommunen. Dessutom har vi förväntningar på oss utifrån att göra detta. Vattenmyndigheterna har det med i sina åtgärdsprogram, Länsstyrelsen har det med i Regionala vattenförsörjningsplanen, kommunen har det med i sina planer och HEMAB har det med i sina egna styrande dokument. Vi ska verka för ett långsiktigt skydd av våra vattentäkter.

Kontakt

Karolina Enström, Miljö- och kvalitetssamordnare HEMAB, 0611-55 75 64, karolina.enstrom@hemab.se