Lugn prisutveckling på fjärrvärme - i dialog med kunder

Årets Prisdialoger genomfördes tidigare i år med representanter bland fjärrvärmekunderna. Presenterad prisjustering för 2021 ansågs rimlig och HEMAB har nu beviljats medlemskap i det oberoende granskningsförfarandet Prisdialogen för ytterligare ett år.

Digitala möten under rådande pandemi

Årets möten i Prisdialogen har hållits digitalt för att bidra till minskad risk för smittspridning.

- Det går inte att komma ifrån att ett fysiskt möte ger mer, speciellt när man inte har träffats så ofta tidigare och i vissa fall kanske inte alls, säger Marcus Tärnvik. Den tekniska biten av mötesformen med kunderna fungerade dock ypperligt. Och prisjusteringen ansågs rimlig vilket känns positivt att kunna landa i.

Mötena i Prisdialogen ska bidra till öppenhet och dialog om viktiga faktorer kopplat till fjärrvärme, såsom budget, resultat och bedömd prisutveckling.

- Prisdialogen och dess kontakt med kundrepresentanter är viktig för oss för att skapa trovärdighet till prissättning och även till de miljövärden produkten fjärrvärme i Härnösand har, säger Tärnvik. Efter pandemin kommer vi att vara öppna för vad våra kundrepresentanter har för önskemål. Det kan säkert bli både fysiska och digitala möten i framtiden.

Central part prövar och avgör

Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme där det är centrala parter för kunder och fastighetsägare som tillsammans är beslutande.

Den långsiktiga prisutvecklingstrenden i Härnösand ser ut att kunna hamna på en relativt låg nivå. Prisjustering 2021 blev 1,8 procent för flerbostadshus och lokaler medan småhus för 2021 justeras med 3 procent. Prisprognosen för 2022 och 2023 ligger på i genomsnitt 1,5-1,8 procent årligen med vissa variationer mellan de olika kundkategorierna.

Fakta om Prisdialogen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme (numera en del av Energiföretagen Sverige) tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag, ett centralt placerat kansli.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökad insyn för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Näringsidkare är välkomna att delta i prisdialogen och kan anmäla sitt intresse att delta. Enskilda villaägare har inte personligen möjlighet att delta, men har en representant med i dialogen.

Läs gärna vår aktuella prisändringsmodell och protokoll från de senaste årens prisdialoger på: www.prisdialogen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 070-191 64 41, marcus.tarnvik@hemab.se

Ett intyg/bevis för att HEMAB har beviljats medlemskap i prisdialogen för 2021

HEMAB har beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2021. Det betyder att ekonomi och öppenhet gått hand i hand och att kundrepresentanterna tyckte att prisjusteringen för 2021 var rimlig.