Goda nyheter från affärsområde Vatten

Varje år sammanställs miljörapporter från flera av våra affärsområden, bland annat affärsområde Vatten. Trenden är tydlig - energiförbrukningen går ner och de positiva värdena går upp!

Att vara energieffektiva och värna miljön på olika sätt jobbar vi såklart med på hela HEMAB. Därför är det roligt att kunna lyfta goda exempel på hur detta arbete yttrar sig konkret. Affärsområde Vatten är ett av de affärsområden som i årets rapporter för 2019 visar tydligt positiva trender.

Affärsområde Vattens energiförbrukning har minskat kontinuerligt de senaste åren och vi är nu nere på 0,53 KWh per kubik renat vatten sett till hela affärsområdet.

- Det här är den lägsta nivån på energiförbrukning vi har haft på minst tio år, säger Karolina Enström, Teknisk handläggare på HEMAB. Minskningen grundar i ett kontinuerligt arbete med energibesparande åtgärder, så det är såklart roligt när vi ser så tydliga resultat av det arbetet, konstaterar hon.

Bottenprover med positiva resultat

Under 2019 lät vi även ta ett antal prover på bottenfaunan i Södra sundet och Älandsfjärden, som är så kallade recipienter för det renade avloppsvattnet respektive lakvattnet från Älands återvinningsanläggning. Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd, eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Provtagningen genomfördes av en extern konsult och resultaten var positiva.

- Våra provtagningar visar glädjande nog på endast en lokalt begränsad påverkan av utsläppet från Kattastrand på den bottenfauna som finns i Södra sundet. Flera känsliga arter har också hittats i Södra sundet, så som Vitmärla och Ishavsgråsugga, konstaterar Karolina Enström.

Även proverna från Älandsfjärden visade god status med avseende på bottenfauna. Vitmärlan återfanns även här och eftersom den brukar användas som en så kallad indikatorart för att fastställa Östersjöns biologiska hälsa, så det är både roligt och bra att vi hittar den här.

Kontakt

Karolina Enström, Teknisk handläggare AO Vatten, 073-276 09 72, karolina.enstrom@hemab.se

Stenig strand i förgrunden, sedan havet i form av Södra sundet och i bakgrunden syns södra Härnön

Vitmärlan är en känslig art som har hittats både i Södra sundet och i Älandsfjärden