Frågor och svar kring arbetsmiljön på HEMAB

Det har i lokalpressen figurerat ett antal olika uppgifter kring hur arbetsmiljöarbetet på HEMAB sett ut den senaste tiden.

I flera ledartexter i Tidningen Ångermanland och på nyhetsplats har arbetsmiljöarbetet skildrats på olika sätt.

Här samlar vi de faktauppgifter som finns kring dessa frågor och ett antal frågor och svar.

Skyddsstoppet

Den 20 december påkallade Huvudskyddsombudet ett skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen 6 kap. § 7. Dagen efter, den 21 december vid 08.00 upphävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet. Läs mer om den händelsen här.

Fråga: Vilken bedömning gjorde Arbetsmiljöverket?

Svar: Arbetsmiljöverket kunde inte se att det förelåg någon omedelbar och allvarlig risk för liv och hälsa varför man valde att häva skyddsstoppet.

Fråga: I pressen går att läsa att "det var med en hårsmån" som skyddsstoppet hävdes. Var det så?

Svar: Det finns inget i Arbetsmiljöverkets kommunikation till oss som anger detta. Arbetsmiljöverket gör bedömning om det föreligger omedelbar och allvarlig risk för liv och hälsa eller inte. Gör det inte det så upphävs skyddsstoppet vilket det gjordes i detta fall.

Arbetsmiljöverkets inspektion

Efter ett påkallat skyddstopp gör alltid Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsplatsen. Detta är rutin och skedde på HEMAB den 11 januari, digitalt via Teams. Syftet är att inspektera de arbetsmiljörutiner som finns på arbetsplatsen och om dessa är tillräckliga eller om det finns brister. Efter inspektionen lämnas ett inspektionsmeddelande, som du hittar här Pdf, 268 kB., där Arbetsmiljöverket redogör för sitt besök på HEMAB. Den 26 april är ett återbesök inplanerat där HEMAB ska visa på vilket sätt man åtgärdat det som Arbetsmiljöverket identifierat.

Inspektionen gav vid hand att det fanns sex idenfitierade brister.

Fråga: Vilka brister hittade man?

Svar: Du hittar hela inspektionsmeddelandet här Pdf, 268 kB. men sammanfattat handlar bristerna om att förtydliga befintliga rutiner vad gäller:

 • Riskbedömningar vid förändring i verksamheten
 • Riskbedömningar vad gäller arbetsbelastning
 • Rapportering av ohälsa, olycksfall och tillbud

HEMAB ska dessutom:

 • Följa upp att våra åtgärder haft avsedd effekt
 • Tydliggöra kännedomen hos våra arbetstagare om förväntningar, vilka arbetsuppgifter som ska utföras, arbetssätt, prioriteringar, vem som ger stöd och hjälp samt befogenheter
 • Säkerställa att våra arbetstagare får möjlighet att medverka i arbetet med ovanstående punkter

Fråga: Varför har ni i pressen sagt att det handlar om förbättringsområden när Arbetsmiljöverket pratar om brister och krav?

Svar: I inledningen av inspektionsmeddelandet går att läsa: "Vi var hos er den 11 januari 2022 och inspekterade ert arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen såg vi en del som fungerade bra, men vi hittade också en del som ni behöver förbättra." Det är alltså inte fel att prata om förbättringsområden då de identifierade bristerna till största del handlar om tydliggöranden av befintliga rutiner.

Fråga: I en ledartext går det att läsa: "Det räcker inte med att precis undvika viten från Arbetsmiljöverket, det måste ske en radikal förbättring." Stämmer det att ni precis undvek ett vite?

Svar: Arbetsmiljöverket har ett återbesök inplanerat den 26 april. Fram till dess ska det de identifierat vara åtgärdat. Är det inte det kan de komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. Ett föreläggande eller ett förbud kan förenas med vite men innan dess att det skulle bli aktuellt måste det finnas möjlighet att åtgärda bristerna.

Oberoende arbetsmiljöutredning

I samband med den organisationsförändring som trädde i kraft på HEMAB under hösten 2021 genomfördes en riskanalys. Utifrån den beslutades det i samverkan med de fackliga organisationerna att en oberoende och extern arbetsmiljöutredning skulle göras. I samverkan beslutades det att undersökningen skulle bestå av en enkät med efterföljande djupintervjuer och det var undersökningsföretaget Origo Group som fick i uppgift att genomföra undersökningen.

När detta var beslutat önskade arbetstagarsidan förändra eller lägga till de enkätfrågor som Origo Group tagit fram. Från HEMABs ledning menar man att vi saknar kompetens att genomföra undersökningar av det här slaget och därför önskar lämna ansvaret till en extern part, precis som överenskommet. När inte den föreslagna förändringen bifalldes valde skyddsorganisationen att sätta arbetsmiljöutredningen på paus.

Fråga: Vad är det för fel med att ställa de frågor som arbetstagarorganisationen för fram?

Svar: I den samverkan vi gjort har vi beslutat om både metod och extern part. En undersökning upphör per definition att vara oberoende om man söker påverka dess innehåll vilket vi inte önskar göra då vi vill få en så rättvis och tydlig bild av arbetsmiljöförhållandena på HEMAB som möjligt, för att kunna sätta in rätt åtgärder där det behövs.

Fråga: Det har blivit känt att frågor om förtroende och repressalier har tagits bort. Varför har ni gjort det?

Svar: Origo Group har stor erfarenhet av att genomföra utredningar av det här slaget. De anser att de frågor som arbetstagarsidan vill ställa redan finns i materialet. Bland annat finns dessa frågor med bland de totalt 17 föreslagna:

 • Jag anser att det finns en tystnadskultur* inom HEMAB (*Med tystnadskultur avses ett klimat med osund tystnad där man exempelvis inte vågar säga vad man tycker med rädsla för att bli bestraffad om man uttrycker sin åsikt.)

 • Jag känner förtroende för HEMABs ledning

 • Jag känner förtroende för min närmsta chef

 • Totalt sett har jag en rimlig arbetsbelastning över tid

 • Jag känner mig uppskattad av min närmsta chef för det jag gör på jobbet

Fråga: Hur motiverar Origo Group att de föreslagna frågorna inte behöver finnas med?

Svar: Nedan listas de av arbetstagarorganisationen föreslagna frågeställningarna och Origo Groups resonemang kring dessa.

 • Jag är rädd för repressalier om jag säger min ärliga mening på jobbet

Kommentar från Origo Group: Ryms inom ramen för frågan om tystnadskultur (är en del av det som är tystnadskultur) och behöver inte ställas som fråga specifikt.

 • Jag känner förtroende för HEMABs styrelse/vd/ledningsgrupp

Kommentar från Origo Group: Många är "långt ifrån" den högsta ledningen oavsett företag/organisation och sådana frågor får nästan alltid lägre resultat ju längre ifrån man kommer "funktionen". För en medarbetare att särskilja exakt på rollen som VD, ledningsgruppen och styrelse kan vara svårt dessutom. Vem gör/beslutar vad? Det kan lätt bara bli en vag känsla man uttrycker. Därför råder vi er i denna första delundersökning att inte specificera dessa frågor utan samla det under "ledning" som är bättre som sammanfattning av bedömningen av den högre ledningen. Det bedömer vi på OG bör räcka i denna första kvantitativa del av undersökningen. Om det visar sig att resultatet är ovanligt lågt kan vi följa upp det i djupintervjuerna isåfall.

 • Tror du att du kommer jobba kvar på HEMAB om ett år?

Kommentar från Origo Group: Vi vet ingenting om skälet till att man inte arbetar kvar och kommer ha svårt att tolka resultatet, det kan handla om allt möjligt, att man vill byta jobb pga karriär, flytt etc. och behöver inte alls handla om ev. missnöje med arbetet.

 • Jämfört med för fem år sedan känner jag lika stor arbetsglädje

Kommentar från Origo Group: Det är för långt tidsperspektiv för att kunna minnas och ge ett relevant svar. Även om man skulle se det på kortare sikt ex ett år så är det rimligt att anta att det varierar en del över året och det är svårt att göra en rättvis bedömning (och även minnas över ett helt år). Det är bättre att fråga om upplevelsen av arbetssituationen totalt sett för att få en bedömning av vad man tycker.

Fråga: Varför väljer HEMAB att gå ut med den här informationen på det här sättet?

Svar: Vi upplever svårigheter att nå igenom mediebruset med fakta varför vi väljer att presentera just fakta på det här sättet. Vi arbetar ihärdigt med ambition om goda dialoger internt och vill på detta sätt klargöra vissa missuppfattningar, utan att debattera ytterligare på insändarsidor. Det tror vi främjar det interna samtalsklimatet.

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad/kommunikationschef, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se