Flygande start för vår nya Utvecklingsavdelning

I rask takt har ett stort antal initiativ tagits och för att dessa ska kunna implementeras i organisationen på ett effektivt sätt har en intern referensgrupp tillsatts.

I den förändrade organisation som sattes under förra hösten har avdelningen för ”Utveckling och projekt” stöpts om något med en tydligare rollfördelning och delvis annan inriktning. Under den första månaden med ny utvecklingschef på plats har redan ett 15-tal initiativ tagits både vad gäller produktutveckling men också internt processarbete.

– Det är bra fart i verksamheten och vi har tidigt identifierat en rad åtgärder, säger Peyman Vahedi, utvecklingschef sedan 1 februari. Nödvändiga rekryteringar har börjat falla på plats och vi blir ett starkt lag som kommer se till att det vi gör får stor positiv påverkan både för medarbetare men inte minst för medborgarna i Härnösand.

För att säkerställa att den snabba utvecklingstakten harmonierar med verksamhetens krav, personalens behov och kundernas bästa har en intern referensgrupp satts samman. Där ingår 14 medarbetare från verksamhetens olika områden med bred mångfald.

Att tillsätta en referensgrupp var bland de första åtgärderna som vidtogs i nya avdelningen och för mig kommer gruppen att vara en central grundbult för identifiering och kvalitetssäkring av de satsningar som ska genomföras, säger Peyman Vahedi.

Detta har också förankrats med skyddsorganisationen på HEMAB.

Jag tycker att det här är jättebra, säger Pia Sjöberg, huvudskyddsombud. Jag ser det som ett mycket positivt initiativ att flera medarbetare från hela företaget får möjlighet att vara med och påverka.

Referensgruppens första möte är planerat till den 25 mars där flera innovativa idéer som kan förverkligas i Härnösand ska ventileras och kvalitetssäkras.

Kontakt

Peyman Vahedi, Utvecklingschef, peyman.vahedi@hemab.se