Felsökning efter elavbrotten - inget fel funnet

Drönare med avancerad specialutrustning för att hitta avvikelser och potentiella felkällor har använts och data har analyserats. Ledningar och anläggningsdelar har besiktigats, men inget fel har kunnat lokaliserats.

E.ONs elledning 130 kilovolt som går mellan Saltvikshöjden och Murbergsviken och som fram tills nu varit tagen ur drift, kommer att tas i drift igen med belastning då E:ON under onsdag 19 augusti beslutat att återgå till det som betecknas som normalt driftläge för Härnösand.

- Vi på HEMAB har kontrollerat alla våra anläggningsdelar och finner inga avvikelser, säger af Geijerstam Unger. Även E.ON uppger att de har kontrollerat sina anläggningar och vid morgonens avstämningsmöte meddelade de att Härnösand kommer att läggas över till normalt driftläge med matning från E.ONs regionnät i Ådalen.

Nervös väntan

Det driftläge som råder just nu med matning söderifrån till Härnösand är inte optimalt, därför är E.ON angelägna om att återgå till normalt driftläge.

- Det är svårt att hitta fel som är övergående, ett faktum man behöver ha respekt för. Vi har förvissats om att styrutrustning ska fungera tillfredsställande och att fjärrmanövrering av högspänningsapparater hos E.ON ska fungera, säger af Geijerstam Unger. Detta tillsammans med förbättrad, kortare inställelsetid vid eventuellt nya avbrott känns som en trygghet att våra kunder åtminstone inte ska drabbas av långa elavbrott igen.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, VD, 070-388 47 02, lena.afgeijerstamunger@hemab.se

Två personer förbereder drönarflygning i ställverksmiljö

Experter från Svensk linjebesiktning förbereder arbete med drönarflygningar. Foto: Svensk linjebesiktning AB.

Elledning i luften på landsbygd

Ställverk och högspänningsledning 130 kilovolt av den typ som studerats och inspekterats efter felkällor. Foto: Andreas Einarsson

Elledning fotad underifrån.

Både E.ON och HEMAB äger elledningar på nivån 130 kilovolt. Foto: Andreas Einarsson.