En förändrad organisation för att möta framtiden

För att bli bättre rustade att möta framtidens utmaningar avser vi stuva om i vår interna organisation.

Bakgrunden till förändringen är justerade krav på ekonomisk avkastning i de ägardirektiv som antagits av Kommunfullmäktige. Det tidigare kravet var 5% på eget kapital medan det nya stipulerar 3% av totala tillgångar. I praktiken innebär det att resultatet behöver öka i storleksordningen 12-15 miljoner.

— Det är en utmaning men en stimulerande sådan, säger Lena af Geijerstam Unger, vd. Det nya kravet innebär att vi måste öka lönsamheten i våra befintliga affärer men också tillföra nya intäkter till bolaget. För att vi ska kunna göra det krävs det enligt min mening att vi organiserar oss på ett annat sätt.

Ett processinriktat arbetssätt

HEMAB har tidigare varit organiserat i affärsområden med egna budgetar och mål. Detta har under lång tid varit ett framgångsrikt sätt att bedriva verksamheten men tidigare nämnda avkastningskrav i kombination med ägarens ambitioner om låga taxor och avgifter gör att detta behöver ses över.

Vi tittar på att införa ett mer processinriktat arbetssätt på HEMAB där de tidigare strukturerna till viss del bryts upp och ersätts av nya, mer effektiva sätt att arbeta, säger Lena. Det finns samordningsvinster att göra om vi jobbar mer tillsammans inom bolaget och kan nyttja vår kompetens bredare. Det kommer dessutom bidra till ett ökat kundfokus där vi kan arbeta med utveckling av nya produkter och tjänster vilket gör att vår relevans som bolag säkras för framtiden.

I korthet innebär detta att tvärgående processer styr verksamheten snarare än de tidigare stuprören.

Organisationen kommer i mitt förslag utgå från exempelvis driftprocessen eller underhållsprocessen snarare än sakområden vilket kommer leda till en ökad effektivisering då kompetenser bättre tas tillvara och utvecklas, säger Lena.

Förändringar skapar oro

Att ändra organisationen till en processorganisation är inget som HEMAB är först med. Omfattande omvärldsbevakningar och diskussioner med andra bolag som genomför samma resa har gjorts under en längre tid.

Vi har tittat på kollegor i branschen och dragit lärdomar av de förändringar de gjort i sina organisationer, säger Lena af Geijerstam Unger. Det har funnits utmaningar hos alla men det finurliga med att inte vara först ut är att vi kunnat dra lärdomar av hur andra gjort så vi inte behöver upprepa eventuella misstag.

I ett förändringsarbetes natur ligger ofta att medarbetare blir oroliga eller fundersamma över hur den egna arbetssituationen ska bli.

Jag har full förståelse för den oro såna här förändringar kan skapa, säger Lena. Vi tar den på fullaste allvar och försöker agera så skyndsamt som möjligt för att ge våra engagerade och ambitiösa medarbetare svar på sina frågor. Parallellt samarbetar vi med de fackliga organisationerna och strävar efter att i dialog komma framåt i frågor som kan uppfattas som besvärliga.

Ett ökat kundfokus

Hur skulle du som kund då märka dessa förändringar på HEMAB?

— I vardagen skulle du inte märka någonting alls, säger Lena af Geijerstam Unger. Våra produkter och tjänster kommer även fortsättningsvis levereras med samma goda kvalitet som tidigare. Däremot kommer du uppleva ett ökat fokus på dig som kund. Vi kommer bättre kunna samordna oss vad gäller exempelvis information om våra produkter och tjänster och vi kommer kunna bibehålla de konkurrenskraftiga priser vi har idag. Till skillnad från många andra aktörer kommer vi exempelvis inte höja våra fjärrvärmepriser i år och den förändring vi gör nu inom bolaget möjliggör även fortsatt att vi kan hålla taxor och avgifter nere, vilket är bra både för den enskilde men också för hela Härnösand.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, vd, 0611-55 75 00 Länk till annan webbplats., lena.afgeijerstamunger@hemab.se