Elproduktion och den europeiska elmarknaden

Elmarknaden är en komplicerad historia med många faktorer som påverkar så väl produktion som pris. Vi ska i två delar försöka reda ut hur det fungerar och vi börjar med hur den europeiska marknaden påverkar oss i Sverige.

Även om el kan handlas som andra råvaror, så kan el, än så länge, inte lagras i stora volymer till ett rimligt pris, vilket innebär att elen måste produceras i samma ögonblick som den används.

Elproduktion - energi och effekt

Skillnader i utbud och efterfrågan kan alltså inte hanteras genom att man sätter in eller tar ut från ett lager, vilket är möjligt med andra varor. Därför måste man skilja mellan energi och effekt, det vill säga hur mycket el som kan produceras över en tidsperiod, respektive hur mycket el som kan produceras eller vara tillgängligt i varje givet ögonblick. Därför är elpriset en extrem färskvara som är beroende av förutsättningarna vid varje givet tillfälle.

En europeisk marknad

I princip har vi idag en europeisk marknad för el. Det är mindre relevant att tala om en svensk elmarknad, eftersom elnäten är hopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser.

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. På olika elbörser i Europa möts säljare och köpare. Huvuddelen av affärerna avser förbrukning av el dagen efter.

Det råder på så vis ingen skillnad på handel mellan elområden inom Sverige och handel mellan till exempel Sveriges sydligaste elområde och ett land som Tyskland. Det viktiga här är att priset i ett elområde påverkas av buden i de områden som elområdet sitter ihop med, där också överföringskapaciteten påverkar.

Det påverkar elpriset

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, inom Sverige och även i de länder som är sammankopplade med den svenska elmarknaden. Priset påverkas också av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige (framför allt från norr till söder) och mellan länderna.

El från vatten- och vindkraftsproduktion i norra Sverige kan ibland inte föras ner i tillräcklig mängd till södra Sverige för att möta efterfrågan. Därför få södra Sverige i stor utsträckning ett gemensamt elpris med våra grannländer i söder, där priset ofta är högre.

Förutom att priserna på fossila bränslen har gått upp så har det samtidigt blåst mindre i Europa under senare delen av 2022. Stor vindkraftsproduktion i systemet leder till ett stort utbud på billig el, men vid lite vind måste andra kraftslag med dyrare produktionskostnader användas, vilket drar upp priserna. Och vindförhållanden på kontinenten påverkar alltså även priserna för oss i Sverige.

Skulle Sverige få lägre elpriser om vi klippte förbindelsen med Europa?

Högst tillfälligt är det enkla svaret. I ett längre perspektiv skulle det innebära att vi behövde bygga en överkapacitet för att klara alla situationer själv, vilket är en dyrare lösning samhällsekonomiskt.

I och med den nya elmarknadsförordningen (bindande EU lagstiftning) från 2019 infördes ett uttryckligt krav på systemoperatörerna (Svenska kraftnät i Sverige) som innebär att länderna, med hänsyn taget till driftsäkerheten, inte får begränsa överföringskapaciteten till andra EU-länder med vilka vi har överföringsförbindelser. Sveriges är således bunden att vara en del av den europeiska elmarknaden. Konkret innebär det att Sverige kan exportera el vid överskott och importera vid tillfällen då vi behöver det.

Det här kan du göra för att vara mer energieffektiv

Det finns många sätt att energieffektivisera. Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av, och välj bort resten.

  • En LED-lampa använder bara 20 procent av den el en vanlig glödlampa behöver. Har du LED-lampor hemma ska du inte använda timer. Den drar nämligen mer el än vad lampan gör.
  • Det är skillnad på hur energieffektiva vitvaror är. Det är därför viktigt att se över det när du behöver köpa nya. En ny kyl eller frys behöver cirka 80 procent mindre el än en 15 år gammal.
  • Att diska i diskmaskin istället för under rinnande vatten sparar både energi och vatten.
  • De flesta elektronikprylar har blivit energieffektivare med åren. Dock inte de senaste spelkonsolerna (Playstation, Xbox etc).
  • Fler tips och möjligheter om energieffektivisering kan du ta del av på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elin Dahlqvist, Energistrateg, 076-119 76 22 , elin.dahlqvist@hemab.se