Elavbrotten i Härnösand - nuläget

Elnätkunder till HEMAB är ju elnätkunder till HEMAB, så varför omnämns E.ON hela tiden? Och olika inställelsetider påverkar elavbrottens längd. Varför är det så? Och kan vi vänta oss fler elavbrott?

Elavbrotten har ibland varat flera timmar, varför så långa avbrott?

- Det önskvärda är att rätt kompetens rycker ut direkt till felet i fråga, det vill säga att feltypen är känd och att rätt kompetens valts ut och infinner sig att kunna börja åtgärda felet direkt, säger Lena af Geijerstam Unger, VD på HEMAB.

HEMABs inställelsetid i sitt lokala elnät för att påbörja felavhjälpande insatser är 30 minuter dygnet runt. Dagtid är tiden kortare, men om felet är utom HEMABs kontroll, det vill säga i regionnätägaren E.ONs elnät, gäller andra tider.

- Vid avstämningsmöte med E.ON meddelades glädjande att de satt in en extra entreprenör för att snabba på inställelsetiden som nu ska vara nere på 60 minuter, säger af Geijerstam Unger. Detta är så klart positivt, men vi hoppas på ännu snabbare inställelsetider av felavhjälpande kompetenser framåt.

Vad görs just nu för att hitta felkällan?

Överflygningar av ledningar med utrustning för att mäta och detektera avvikelser för att hitta potentiella felkällor har inletts. Ytterligare experthjälp med specialdrönare beställdes måndag 10 augusti och den väntas vara på plats i Härnösand till helgen efter avslutade uppdrag nere på västkusten.

En ledningsträcka mellan Saltvikshöjden och Murbergsviken är tagen ur drift sedan i söndags och studeras extra noga. Experter hos E.ON leder detta arbete då det är deras elledning, men vi på HEMAB bistår i täta avstämningsmöten.

- Felorsaken till de omfattande störningarna är ännu inte funnen vilket är frustrerande, säger af Geijerstam Unger. Även om det finns skäl att tro att felkällan finns i anslutning till den elledning som är tagen ur drift kan vi inte vara helt säkra att det är så. I praktiken innebär detta att det finns risk för ytterligare elavbrott.

Elnätets uppbyggnad i Sverige – Stamnät, Regionnät och Lokalnät

De flesta elkunder, privatpersoner och företag är elektriskt kopplade till och får sin el från ett lokalt elnät. Lokalnätet i Härnösand ägs och drivs av HEMAB. Regionnätet som är en högre spänningsnivå, med större och kraftigare ledningar och bredare ledningsgator ägs och drivs av E.ON. Lager tre i denna ”näthierarki” är det så kallade Stamnätet som ägs och drivs av myndigheten Svenska kraftnät. Den högsta spänningsnivån finns i Stamnätet som förser Regionnäten med el och som i sin tur förser lokalnäten med el och som slutligen förser sina slutkunder med el.

Produktionskällor kan vara inkopplade till elnätet i alla dessa hierarkiska elnätnivåer, med tumregeln att ju större produktionskälla desto högre elnätnivå behöver inkopplingen ske mot.

Felavhjälpning och inställelsetid

Vid ett elavbrott går en direkt signal automatiskt till elberedskapen som börjar sitt arbete direkt med att identifiera vad det är för karaktär på felet samt om möjligt lokalisera det. Ofta behövs både utryckande personal och analyserande personal direkt i samband med elavbrott. Inställelsetiden räknas från det att ett elavbrott har inträffat till dess att personal är på plats vid en nätstation eller driftcentral för att påbörja arbetet med felavhjälpning.

Kontakt

Lena af Geijerstam Unger, VD, 070-388 47 02, lena.afgeijerstamunger@hemab.se

Felet finns mest troligt i någon anläggningsdel kopplat till det högspända elledningsnätet.