Cirkulär ekonomi i Sverige - HEMAB bidrar

Begrepp som återbruk, hållbar produktion och cirkulära kretslopp har länge varit en motor i det arbete HEMAB bedriver. Nu har regeringen uttalat en nationell strategi för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som syftar till att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Man kan konstatera att regeringens ambitioner ligger i linje med vårt uppdrag, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning. Vi har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med just de här frågorna och vår verksamhet kommer på flera olika sätt bidra till målet om ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Återbruk för flera generationer

Härnösands Kretsloppspark och den återbruksverksamhet som bedrivs där ett exempel.

Att se till att de olika materialen som samlas in återanvänds och att exempelvis öka livslängden på möbler och textilier minskar uttaget av nya råvaror och deponeringen av avfall, säger Irene Hedlund. Mycket av det vi återbrukar är sådant som använts av tidigare generationer men som också kan glädja kommande vilket känns otroligt stimulerande att jobba med.

Fossilfri värme

Ett annat exempel där HEMAB bidrar till målet om fossiloberoende är fjärrvärmeproduktionen. Här tas biobränsle i form av restprodukter vid skogsavverkning om hand som sedan blir till värme för fjärrvärmekunderna i Härnösand.

Under vintern och våren 2020 har vår produktion varit 99,9% fossilfri, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme. Under toppar i effektbehovet behöver vi ibland addera olja i produktionen men vi har som mål att uteslutande använda bioolja som är en fossilfri produkt i våra anläggningar i framtiden.

Matavfall som drivmedel

Vid biogasanläggningen i Äland sker en annan typ av cirkelslutning. Här samlas matavfall in som sedan förädlas till fordonsgas. Restprodukten blir ett näringsrikt biogödsel.

Alltifrån mindre personbilar till tunga fordon kör runt på våra gator med härnösandsbornas matrester i tanken, säger Jonathan Grip, chef Utveckling och projekt. Vi vet att biogasen kan reducera koldioxidutsläppen upp till 90% jämfört med diesel och skulle fler välja en gasbil i framtiden skulle miljöpåverkan från transportsektorn minska avsevärt.

Regeringen menar att omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. På HEMAB bidrar vi på en mängd sätt till den här omställningen, tillsammans med våra kunder och medborgarna i Härnösand.

Kontakt

Irene Hedlund, AO chef Återvinning, 076-796 72 99 , irene.hedlund@hemab.se
Marcus Tärnvik, AO chef Fjärrvärme, 070-191 64 41, marcus.tarnvik@hemab.se
Jonathan Grip, Chef Utveckling och projekt, 070-847 46 71, jonathan.grip@hemab.se