Bidrag beviljat för förundersökning gällande anläggning av våtmark

I december 2021 skickade vi tillsammans med Härnösands kommun in en ansökan om bidrag för att utreda möjligheterna att anlägga en våtmark i anslutning till avloppsreningsverket i Norrstig. Nu är ansökan beviljad!

Tanken med att anlägga en våtmark är att miljön fungerar som en naturlig barriär, där lakvattnet i högre grad kan renas från kväve, närsalter, metaller och fosfor innan det går vidare till närliggande vattendrag. En våtmark skapar även plats för fåglar att landa och rasta samt att även fiskar att leka i, då en våtmark är ett bra habitat för uppväxt av fisk.

- Att bedriva den här typen av verksamhet medför större och mindre utmaningar. Häftiga skyfall och driftstörningar av olika slag kan påverka verksamheten negativt och det vill vi ta höjd för. Både vi och Härnösands kommun inser att vi behöver göra insatser för den biologisk mångfalden, så vi är glada att vi fått vår ansökan beviljad, säger Irene Hedlund, Hållbarhetschef på HEMAB.

Brist på våtmarker

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till största delen till följd av utdikning, uppodling och sjösänkningar. Många växter och djur är beroende av våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här.

Merparten av de våtmarker som finns kvar är i varierande grad påverkade av mänskliga ingrepp. Många våtmarker är omgivna av redan exploaterat land vilket gör dem sårbara och känsliga för förändringar, och i samband med att tätorter byggs ut och ny infrastruktur anläggs riskerar många våtmarker att försvinna. Ett relativt nytt hot mot våtmarkerna är klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ändrade nederbördsmönster skapar störningar i ekosystemen och
ändrar förutsättningarna för arter knutna till dessa habitat. (Källa: Naturvårdsverket)

Bakgrund

För att stimulera anläggande av nya våtmarker har Naturvårdsverket startat LONA, Den lokala naturvårdssatsningen. Där kan man som kommun söka medel för att utreda möjligheterna för anläggning av våtmarker. Via LONA finns möjlighet att beviljas bidrag med upp till 90 procent för våtmarksprojekt.

Härnösands kommun ansökte den 1 december 2021 om bidrag på 270 000 kronor för att göra en utredning om att anlägga en våtmark invid avloppsreningsverket vid Norrstig. Syftet med anläggningen av våtmarken är att gynna den biologiska mångfalden samt att minska övergödningen av Älandsfjärden. Behandlat lakvatten kommer att ledas in till våtmarken och förhoppningen är att våtmarken kan ta upp både fosfor och kväve från lakvattnet innan det åker ut i Älandsfjärden. Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för och nyttan med att anlägga våtmarken.

Frågor som man vill ha svar på i utredningen är

  • vilka ekologiska effekter våtmarken kommer att ha
  • vilken omgivningspåverkan kommer våtmarken ha på grund av ändrande hydrologiska förhållanden
  • hur kan man använda våtmarksområdet för allmänheten
  • kostnader för genomförandet
  • vilka ytterligare underlag krävs för eventuell miljöprövning och vattenverksamhet
  • beräkningar av våtmarkens funktionalitet för upptag av näringsämning
  • samt en utredning av lämplig lokalisering

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja preliminärt statligt bidrag med maximalt 90 %, dock högst 270 000 kronor, till Härnösands kommun för utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmark vid avloppsreningsverket i Norrstig.

Kontakt

Irene Hedlund, Hållbarhetschef, 076-796 72 99, irene.hedlund@hemab.se

Irene Hedlund, Hållbarhetschef på HEMAB är glad för bidraget som möjliggör en förundersökning om möjligheten att anlägga en våtmark utanför Härnösands tätort.