Ny anläggning ökar uttaget av deponigas

Nu har en moderniserad och utvecklad gasanläggning körts igång vid Älands avfallsanläggning. Satsningen gör att vi i ännu större utsträckning kan nyttja deponigasen i fjärrvärmeproduktionen.
- Utöver ökade intäkter som gör att investeringen beräknas vara betald om fyra år innebär det också en förbättring för miljön då mer av den för atmosfären skadliga metangasen kan förbrännas, säger Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning.

Produktionen av metangas avtar med tiden allt eftersom avfallet bryts ner.

11 nya brunnar har byggts (nu totalt 27), utöver de nya brunnarna har anläggningen också ny kondensbrunn, nytt styrsystem och automatiserad mätning av metan- och syrehalt samt flöden. Dessutom har tre markventiler bytts. Den totala investeringskostnaden för satsningen uppgår till ungefär 1 miljon kronor.

Deponigasen består bland annat av metangas, kväve, koldioxid, syre och svavelväte. Den används i fjärrvärmes gaspanna på Saltvikshöjden. Den satsning som nu gjorts innebär att produktionen uppskattningsvis kan öka tre gånger.

- Gasanläggningen är den sista insatsen av den här typen, säger Häggström. Sluttäckningen fortsätter fram till 2020 och gasutvinningen fortsätter även efter det.

Tony Zetterfeldt från företaget Värmekollektor AB har utbildat personalen i anläggningens huvudbeståndsdelar, lagar och förordningar, ansvar, organisation, säkerhet, underhåll och service etc.

För mer information vänligen kontakta: Marie Örjestål, 0611-55 75 31, marie.orjestal@hemab.se.

Personalen utbildas av Tony Zetterfeldt, Värmekollektor AB.

Personalen utbildas av Tony Zetterfeldt, Värmekollektor AB.