Miljösystem för avlopp installeras för första gången i Härnösand

För första gången används pumptekniken Lätt Trycksatt Avlopp, LTA, i Härnösand.
Med den här tekniken pumpas avloppet in på vårt tryckavloppsnät, istället för att det faller med självfall som är det vanligaste, säger VA-ingenjör Göran Hallberg.
— Tekniken möjliggör anslutning av fastigheter längs stranden och ger därmed en minskad miljöpåverkan.

I dag installeras det första LTA-systemet i Härnösand till två fastigheter längs Södersundsvägen. Anledningen är att fastigheterna ligger intill havet, och fallhöjd saknas. Avloppssystemet LTA kräver en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten, medan det konventionella avloppssystemet medger avrinning genom självfall.

I Härnösand medför LTA-systemet en minskad miljöpåverkan eftersom risken att avloppet av någon anledning går ut i Södra Sundet minskar. Med LTA kan ledningarna förses med frostskydd och förläggas grundare än konventionellt avloppssystem.
 
— Möjlighet att använda tekniken kommer att ges till ytterligare ett 10-tal fastigheter i området, berättar VA-ingenjör Göran Hallberg.

Pågående arbete ingår som en del i Projekt Södra Sundet som påbörjades våren 2008.
 
Kontaktperson
Vill du veta mer kontakta Göran Hallberg, 0611-55 75 73  eller e-post: goran.hallberg@hemab.se.

Nils Strömquist från Svevia och Göran Hallberg från HEMAB. Foto: Lina Landell

Nils Strömquist från Svevia och Göran Hallberg från HEMAB. Foto: Lina Landell