Miljöprojekt minskar utsläpp till havet

Kanaluddens avloppspumpstation byggs om för 700 tkr. Efter ombyggnaden kommer risken för bräddning till havet av avloppsvatten på grund av driftstörningar att minska.
- Investeringen finns med i årets budget som en miljösatsning, säger affärsområdeschef Jan Lundgren. Tidigare har vi löpt en större risk att avloppsvatten hamnat i havet vid störningar, men nu ska den risken minska väsentligt.

Tack vare installationen av ny modern utrustning i pumpstationen ökar driftsäkerheten väsentligt för denna viktiga punkt i Härnösands avloppssystem och risken för bräddningar i kanalen och vidare ut i Södra Sundet minskar avsevärt.

En stor del av avloppsvattnet som uppstår i Härnösand leds till Kanaluddens pumpstation där det sedan pumpas i en trycksatt ledning under mark vidare till reningsverket vid Kattastrand.

Ombyggnationen i pumpstationen kommer att underlätta för underhållsarbete och arbetsmiljön för vår personal förbättras.

Reservkraft sätts upp på plats under projekttiden för att inte avloppsvatten ska riskera att hamna orenat i kanalen.

Reservkraft sätts upp på plats under projekttiden för att inte avloppsvatten ska riskera att hamna orenat i kanalen.