Information om Södersundsprojektet

Projektet går nu in i ett allt intensivare skede. Befintliga kablar i mark märks ut och maskiner har börjat att iordningställa marken där ledningarna ska förläggas.
Denna vecka sker stubbrytning och slyröjning. Grävning för ledningarna i den nordligaste delen från reningsverket Kattastrand beräknas att påbörjas i början av nästa vecka (v 19).  

Arbetet kommer att utföras av Vägverket Produktion och det beräknas pågå i cirka två månader. Totalt omfattar etappen cirka 800 meter ledningsgrav samt sättning av en pumpstation.  

Även i den sydligaste delen inom området norr om Nickebo kommer grävning för ledningarna att påbörjas under vecka 19. Här kommer också delar av de öppna dikena att kulverteras. Arbetet kommer att utföras av Skanska Sverige AB och även här beräknas arbetet ta cirka två månader. Totalt omfattar denna etapp cirka 1000 meter rörgrav samt sättning av en pumpstation.  

För mellandelen kommer förfrågningshandlingar att sändas ut i början av nästa vecka. Byggstart på denna etapp blir sannolikt i mitten av juni.