Helt ny taxa för hushållsavfall

En ordentlig översyn av renhållningstaxan har gjorts. Från 1 april kommer alla kunder i Härnösand att betala två delar; grundavgift och hämtningsavgift.

Den nya fastighetsrenhållningstaxan är beslutad av Kommunfullmäktige och börjar gälla 1 april 2013. Alla fastighetsägare och verksamheter i Härnösands kommun berörs.


- Nya lagar, regler, skatter och förändringar kopplat till återvinning och våra Miljöcentraler ihop med en del orättvisor som identifierats gör att en genomgripande översyn av prissättningen har varit nödvändig, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållningen.


Tidigare har grundavgiften debiterats per sopkärl, vilket inneburit att fördelningen inte varit helt rättvis då vissa kunder delar på kärl eller containers. Modellen för den nya taxan har utvecklats av branschorganisationen Avfall Sverige. På fakturan kommer kundernas kostnad att specificeras i de två posterna grundavgift respektive hämtningsavgift.


- För flertalet kunder såsom villor och fritidshus kommer uppdelningen inte att påverka den totala årsavgiften, säger Häggström. För samfälligheter, flerfamiljshus och verksamheter kan det bli aktuellt med såväl sänkt som höjd avgift beroende på vilken kärllösning man har.

För verksamheter, lägenheter och fastigheter som ingår i samfälligheter som får en höjd grundavgift kommer förändringen att införas i två steg, där full grundavgift tas ut från 1 januari 2014.


- I samband med att nya taxan börjar gälla justeras hämtningsavgiften med 1,5 procent för samtliga kunder, säger Häggström.


Den taxeförändring som nu genomförs är utformad för att fungera ihop med de framtida anpassningar av taxan som behövs då matavfallsinsamling ska påbörjas i Härnösand 2014-2016.


Fakta:

Det kommunala renhållningsansvaret omfattas av självkostnadsprincipen. Det innebär att kundernas avgifter ska matcha motsvarande kostnader för de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls.


Grundavgift ska betalas av alla och är avsedd att täcka kostnader för:


  • Återvinningscentraler
  • Hantering av farligt avfall
  • Avfallsplanering
  • Utvecklingsarbete
  • Fakturering
  • Administration
  • Information


Nivån på grundavgiften för de olika kundtyperna småhus, fritidshus, lägenheter och verksamheter baseras på en bedömning av i vilken omfattning respektive kundgrupp belastar de olika tjänsterna som ingår i grundavgiften. Här har vi följt Avfall Sveriges rekommendationer.


Hämtningsavgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfallet. Enskilda kunder kan påverka storleken på hämtningsavgiften utifrån sitt val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Detta gäller däremot inte fritidshuskunder, vilka alla har samma kärlstorlek och hämtningsintervall.


Befrielse från att betala renhållningsavgift?

Om man har ett öde och övergivet hus på en fastighet eller av annan anledning anser att man har skäl för att inte betala renhållningsavgift kan man söka dispens hos Samhällsförvaltningen vid Härnösands kommun, www.harnosand.se.


Kontaktpersoner

Cathrine Edholm, 0611-55 75 36, cathrine.edholm@hemab.se

Anders Karlsson, 0611-55 75 32, anders.karlsson@hemab.se