Granskningen av Härnösand Elnäts avgifter avslutad

Härnösand Elnät AB var ett av flera elnätföretag som var uttaget av Energimarknadsinspektionen för prisgranskning 2004, 2005 och 2007.
Granskningen är nu avslutad och en överenskommelse är gjord för åren 2004-2008. Överenskommelsen innebär att 600 tkr ska tillbaka till kundkollektivet i Härnösand. Denna reglering kommer att ske i samband med översynen av 2010 års prissättning.

— Vi har inte höjt elnätpriserna sedan 2004, vilket vi är ensamma om i Sverige, men på sikt blir prisjusteringar nödvändiga. Reglering av beloppet som Energimarknadsinspektionen fastställt kommer att ske 2010, säger VD Ingemar Forzelius.

Den sänkta avgiften för perioden 2004-2008 kommer att fördelas proportionellt per kund i relation till beräknad elnätkostnad. För en privatkund innebär det ett belopp på totalt cirka 20-40 kronor.