Faktafel i tidningsartikel om taxor

Tyvärr medför felaktigheterna i artikeln att många kunder, exempelvis bostadsrättsföreningar, oroats i onödan.

Informationen som ligger till grund för felaktigheterna finns i pressmeddelande på vår hemsida www.hemab.se/omoss/press/pressmeddelandenlänk till annan webbplats. Den prisjustering av "större karaktär" för vatten/avlopp vi genomför berör cirka 200 kunder som ingår i samfälligheter och handlar om att skapa en rättvis taxa jämfört med övriga kundkollektivet genom att rätta till ett förbiseende tillbaka i tiden. Berörda kunder i samfällighetsföreningar kommer att få information direkt tillsänt sig då beslut är fattat om införandet av de nya priserna.

 

— Jag beklagar att artikeln i dagspressen skildrat felaktigheter, säger Andreas Einarsson. Ingen anledning till oro över skenande kostnader kan vi säga till de bostadsrättsföreningar och kunder som känner sig oroliga.

 

Nedan delges saxade textavsnitt ur artikeln. I anslutning till varje text beskrivs hur det faktiskt ligger till.

"Stor höjning av vattenavgiften nästa år" —  Så här är det: Höjningen av taxan för vatten och avlopp 2009 blir 3 procent, vilket understiger jämförbart kostnadsindex (+ 4,3 %). En effektivisering är rätt fakta. Jämfört med vår långsiktiga målsättning "Länets Lägsta priser" tappar vi inga placeringar utan knaprar oss närmare framförvarande.

"Det blir mycket stora höjningar av vattentaxan för bostadsrättsföreningar..." — Så här är det: Justeringen för bostadsrättsföreningar blir ca 3 procent, vilket understiger index.

Debitering tillbaka i tiden har aldrig varit aktuellt i detta ärende. Tvärt om överväger vi att skjuta på taxeinförande för den berörda gruppen samfällighetsföreningar till halvårsskiftet för att de ska ha möjlighet att anpassa sig till förändringen.

Förbiseendet som innebär att samfälligheter med gemensamhetsanläggning har fått betala för litet har följt med en längre tid.

 

Jan Lundgren affärsområdeschef beskriver det så här:
— Den här kundgruppen gör visst arbete själva och ska självklart ha en prisreduktion för det faktumet, vilket de också får med 20% av fasta avgiften. Men alla anläggningsdelar de nyttjar på samma sätt som övriga kunder ska de också betala för på samma sätt som alla andra, nämligen vattenverk, avloppsreningsverk och distributionsnät för dessa tjänster. Där samfälligheterna gör eget jobb och får rabatt är runt mätning och visst servisledningsnät. Denna egna insats är uppskattad till 20 % av fasta avgiften.

 

HEMAB siktar på Länets lägsta Priser på sikt
Arbetet med målet går bra och vi kan glädjande konstatera att årets nyligen avslutade budgetarbete med sikte på nya priser 2009 fortlöpt helt i linje med denna målsättning.

  • Energipriset för fjärrvärme hålls oförändrat (liten höjning fast avgift för villor)
  • Elnätpriserna hålls oförändrade för 6:e året i rad (Sverigeunikt)
  • VA-taxan tvingas vi tyvärr justera med + 3 procent för att kompensera en del av de kostnadsökningar som skett (egentligen + 4,3 procent)
  • Fastighetsrenhållningspriserna hålls oförändrade trots smått osannolik kostnadsutveckling (renhållningsindex stigit med + 6,9 procent) Förra året klarade vi ju som bekant att göra en sänkning till och med.
  • Bredband sänkning också! För bredband/stadsnät går vi i dagarna ut med brevinformation till kunderna om sänkta priser. Så även här har vi lyckats åstadkomma prispress.

Inom alla områden där vi inte redan har Länets Lägsta Priser (fjärrvärme till villor och vatten/avlopp till flerbostadshus) gör vi bedömningen att vi närmar oss vår målsättning att på sikt hålla Länets lägsta priser. Facit på om vi närmar oss eller inte har en viss eftersläpning eftersom vi inte kan påverka eller veta hur motsvarande priser justeras i andra kommuner. Men då de uppgifterna blir offentliga en bit in på nya året vet vi med säkerhet om vi lyckats med vårt mål.

 

Kompletterande information lämnas gärna av:

Härnösand Energi & Miljö AB
Jan Lundgren - Affärsområdeschef Vatten
Telefon: 0611-55 75 71

Härnösand Energi & Miljö AB
Andreas Einarsson - Marknads- och informationschef
Telefon: 0611-55 75 26