Bra att veta när snön kommer

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 7 cm på grupp A vägar (huvudleder, gång- och cykelvägar samt bussgator) och ska genomföras inom 6 tim. Övriga gator och vägar snöröjes vid ett snödjup av 10 cm
och ska genomföras inom 8 tim. Halkbekämpning sker vid behov.