Avloppsbräddning Södra Sundet

Under eftermiddagen måndag 26 maj var vi tvingade att släppa ut orenat avloppsvatten i Östra kanalen, Södra sundet i Härnösand.
Anledningen var att en läcka påträffades i den trycksatta avloppsledningen som går från Kanaludden till Kattastrands reningsverk (nedanför gamla brandstationen nere emot vattnet). För att kunna åtgärda läckan behövde pumpstationen vid Kanaludden stängas.

Under den tid pumpstationen för avloppsvattnet stängs av måste det spillvatten som kommer till pumpstället ledas någon annan stans. I samråd med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen valdes då att låta avloppet bredda ut i kanalen. Alternativet hade kunnat vara att låta det rinna ut i havet på andra ställen närmare centrum, men den lösningen som valdes ansågs vara den minst dåliga lösningen.

Måndag eftermiddag lagades läckan och normalt driftläge kunde åter intas. Pumpstationen hade då varit avstängd cirka 5 timmar. Lagningsstället behöver dock ses över och ytterligare åtgärder kan komma att behövas de närmaste dagarna. Vår förhoppning är att pumpstationen inte ska behöva stängas igen.

Skulle det ske kommer vi att informera om detta igen.