Samråd - Projekt Härnösand Biogas

HEMAB undersöker förutsättningarna för att uppföra en biogasanläggning, Härnösand Biogas, i anslutning till Älands återvinningsanläggning, utanför Älandsbro.

Älands återvinningsanläggning har sedan tidigare tillstånd för biologisk behandling av upp till 20 000 ton organiskt avfall genom rötning eller kompostering, enligt verksamhetskod (SNI) 90.160. Detta möjliggör delar av den nu planerade verksamheten, men då anläggningen även kommer att omfatta utrustning för uppgradering av producerad biogas till fordonsgas så blir verksamheten också tillståndspliktig enligt verksamhetskod (SNI) 40.10, ”Anläggning för framställning av mer än 150 000 Nm3 gasformigt drivmedel per kalenderår”. För detta krävs således en ändring/utökning av miljötillståndet.

Innan en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnas in ska sökanden samråda med myndigheter och de som bedöms komma att beröras av verksamhetens miljöpåverkan.

Samrådet ska avse verksamhetens:

  • lokalisering
  • omfattning och utformning
  • miljöpåverkan
  • innehållet och utformningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska finnas med i ansökan.

Syftet med samrådet är att:

  • göra klart vilka problem som kan finnas i projektet
  • överväga om alternativ behöver utredas
  • ge berörda möjlighet att påverka miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
  • göra en lämplig avgränsning av olika sakfrågor.

Inkomna yttranden och information från samrådsfasen kommer att sammanställas och bifogas till de slutgiltiga ansökningshandlingarna. Detta kommer således att utgöra en del av beslutsunderlaget vid den kommande miljöprövningen.

Samrådstid

Samrådet pågår från tisdagen den 1 oktober till och med den 31 december 2013. Under denna tidsperiod går det bra att framföra synpunkter på den föreslagna anläggningen/verksamheten. Lämna synpunkter.