Härnösand biogas

HEMAB vill utvinna energi ur det matavfall som ska börja samlas in i Härnösand 2014. Två alternativ finns; egen biogasproduktion eller leverans av avloppsslammet och matavfallet till någon annan som gör biogas. 

HEMABs styrelse fattade under 2012 beslut om att utreda alternativet med egen småskalig biogasproduktion, som alternativ till det projekt som Sundsvall och Östersund driver och där Härnösand skulle kunna ansluta med sitt avfall. 

Utöver drivkraften att bidra till ett miljöriktigt och uthålligt omhändertagande av matavfall och avloppsslam så måste det viktiga målet att ge Härnösand länets lägsta priser beaktas. 

‑ Vår styrelse siktar på att ta ett beslut om vägval i biogasfrågan nu i höst, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Vi utreder nu förutsättningarna för en egen lokal biogasanläggning.

‑ Vi har studerat teknik och ekonomi och nu inleds processen med nödvändig komplettering av miljötillstånd för Älands återvinningsanläggning.

Kan du redan nu säga något om det två alternativen med biogasproduktion i Sundsvall alternativt Härnösand?

‑ Jag varken kan eller vill föregå utredningens sammantagna slutsatser eller det styrelsebeslut som ska fattas, säger Marklund. Men vårt utredningsarbete hittills visar att det verkar finnas bra tekniska alternativ som medger ett småskaligt projekt som alternativ till storskaliga lösningar.

Tisdag den 1 oktober inleds samråd kring förslaget om en biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning.

‑ För nyetablering av den här verksamheten måste vi samråda med länsstyrelsen, myndigheter, företag, organisationer, föreningar och enskilda som en del av tillståndprocessen, säger Marklund. Redogörelsen av vad som framkommit under samrådet kommer sedan att bifogas kommande ansökan om komplettering av miljötillstånd och därmed utgöra del av Länsstyrelsens beslutsunderlag.

Förutom pågående process med komplettering av tillståndet vilket Länsstyrelsen fattar beslut om inväntas även beslut från Energimyndigheten om investeringsstöd för uppförandet av biogasanläggningen i Härnösand.

‑ Projektet kallas ”Härnösand Biogas” och vi har ansökt om drygt 13 miljoner kronor i investeringsstöd, säger Marklund. Totalt är projektet budgeterat till cirka 33 miljoner, men jag vill understryka att än så länge är projektet i ett tidigt skede. Många pusselbitar behöver falla på plats, förvisso under ganska kort tid, innan det är aktuellt för vår styrelse att ta ställning till om projektet ska realiseras.

‑ Först efter att styrelsen i HEMAB fattat sitt beslut, vet vi om det kommer att byggas en biogasanläggning för rötning av matavfall och avloppsslam i Härnösand, avslutar Marklund.