Miljö och kvalitet

Vi är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS 18001. Vi blev certifierade 2008 och recertifiering skedde 2011 och 2014.

Miljöutveckling

Insamling av matavfall

Vi samlar sedan sommaren 2014 in matavfall från småhus och fritidshus. Nästa steg är att samla in från flerbostadshus. Under 2016 kommer samtliga hushåll i Härnösands kommun att sortera ut sitt matavfall.

Anläggning för biogas

Vi bygger en anläggning vid Älands återvinningsanläggning för att producera biogas av bland annat det insamlade matavfallet som uppgraderas till fordonsgas.

Tankställe för fordonsgas

Ett tankställe för fordonsgas finns vid norra infarten vid E4 i Härnösand. Tankstället byggdes 2015 med stöd från EU som TEN-T-projekt.

Fordon som drivs med gas

HEMAB har idag fem gasdrivna fordon. Vi kommer successivt att ersätta våra befintliga fordon och istället köpa fordon som drivs med gas.

Våra vindkraftverk

Vi har byggt två vindkraftverk i området kring Vårdkasen. Dels på sydsidan av Bräntberget, dels på nordsidan av Solumsklinten (mellan Vangsta och Solums by). Vi håller också på att bygga ytterligare två vindkraftverk på Spjutås.

Behandling av förorenad jord

Vi behandlar förorenad jord vid Älands återvinningsanläggning. I samarbete med SAKAB tar vi emot förorenad jord från till exempel nedlagda bensinstationer och före detta fabriksområden. De renade jordmassorna används som täckmaterial när den gamla deponiytan sluttäcks.

Energipark för småskalig el- och värmeproduktion

Härnösands Energipark är en plats där småskaliga ännu inte fullt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan byggas, testas och få avsättning för sin energi. Det är även en visningsplats för teknik, samt en inspirerande mötesplats för samarbeten mellan intressenter. Härnösands Energipark är unik genom det faktum att anslutnings- och avsättningsmöjligheter finns för båda energislagen el och värme, där värmen blir till fjärrvärme.