Inbjudan till samråd

HEMAB planerar att bygga ut sin biogasanläggning på sin Återvinningsanläggning i Äland, Äland 1:32 i Härnösands kommun, så att produktionen av fordons­gas kan öka och därmed bidra ytterligare till minskade utsläpp av främst koldioxid.

Nuvarande tillstånd från 2015 om uppgradering av 880 000 Nm³ biogas per år till fordonsgas, behöver öka till 3 miljoner Nm³ biogas i anläggningen, för vidare uppgradering till fordonsgas. Sedan 2008 finns ett tillstånd som tillåter rötning av 20 000 ton matavfall. Detta kommer inte överskridas och inte heller behöva ändras på grund av utbyggnaden. Det enda i tillståndshänseende som behöver ändras är mängden gas, som beskrivet. HEMAB kommer därför att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2§ miljöbalken avseende utökad produktion av biogas/fordonsgas vid Älands återvinningsanläggning.

Sammantaget anser HEMAB att utbyggnaden, med den ökade gasproduktionen, inte kommer att påverka ens de närmaste fastigheterna. Enskilda som trots allt känner sig bli berörda, samt den allmänhet, de myndigheter och organisationer med flera som vill samråda i ärendet, inbjuds härmed till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Skriftliga synpunkter i ärendet ska vara HEMAB tillhanda senast 2021-03-05. Kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

Utökningen sker i befintlig biogasanläggning på fastigheten Äland 1:32, Härnösands kommun, se färgmarkerat område på kartan.