Krav på växelriktaren

  • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
  • Växelriktaren ska vara CE-märkt, följa Svenska installationsvärden enligt SS-EN 50438.
  • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.