Prislista storskalig produktion

Elproduktion större än 1 500 kW - 12-24 kV.

Typ av produktion

Fast avgift

Effektavgift

Överföringsavgift

Nätnytta

Storskalig

42 039 kr/år

121 kr/kW/år

1,38 öre/kWh

*

Samtliga priser exkl. moms

Villkor för abonnemang

Du producerar el och har ett elnätsavtal för ditt eluttag. Inmatning av el till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ditt uttag för elanvändning. Fast avgift debiteras för det abonnemang av de båda abonnemangen för inmatning respektive uttag som har högst abonnerad aktiv effekt.

Mätning

Du behöver ha en elmätare som mäter både den el du matar in till och den el du tar emot från elnätet.

Nätnytta

Nätnytta är Härnösand Elnäts minskade kostnad för nätförlust, då vi kan leverera din inmatade överskottsel direkt till kunder i din närhet. Vi ersätter dig för den nätnytta du skapar. Ersättningen för nätnytta revideras årsvis då förutsättningar kan variera.

* Beräknas för respektive anläggning.

Fakturering

Utbetalning av ersättning för nätnytta sker månadsvis som är baserad på uppmätt inmatad el i elnätet.

Nätavgift uttag

Effektabonnemang för uttag bestäms utifrån respektive anläggnings behov.