Prislista småskalig produktion

Elproduktion max 1 500 kW - 0,4 kV och 12-24 kV.

Typ av produktion

Mätavgift*

Nätnytta

Småskalig - 0,4 kV

2 740 kr/år

1,4 öre/kWh

Småskalig - 12-24 kV

13 367 kr/år

**

Samtliga priser exkl. moms
*Mätavgift betalas endast om anläggningen är huvudsakligen producent på årsbasis.

Villkor för abonnemang

Du producerar el och har ett elnätsavtal för ditt eluttag.
Inmatning av el till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ditt uttag för elanvändning.

Mätning

Du behöver ha en elmätare som mäter både den el du matar in till och den el du tar emot från elnätet.

Nätnytta

Nätnytta är Härnösand Elnäts minskade kostnad för nätförlust, då vi kan leverera din inmatade överskottsel direkt till kunder i din närhet. Vi ersätter dig för den nätnytta du skapar.

Ersättningen för nätnytta revideras årsvis då förutsättningar kan variera.

** Beräknas för respektive anläggning.

Fakturering

Utbetalning av ersättning för nätnytta sker månadsvis som är baserad på uppmätt inmatad el i elnätet.

Nätavgift uttag

Abonnemang för uttag bestäms utifrån respektive anläggnings behov.