Småskalig produktion - villkor och pris

Elproduktion max 1 500 kW - 0,4 kV och 12-24 kV.

Typ av produktion

Mätavgift*

Nätnytta

Småskalig - 0,4 kV

2 460 kr/år

1,4 öre/kWh

Småskalig - 12-24 kV

12 000 kr/år

**

Samtliga priser exkl. moms
*Mätavgift betalas endast om anläggningen är huvudsakligen producent på årsbasis.

Villkor för abonnemang

Ni producerar el och har ett elnätsavtal för ert eluttag.
Inmatning av el till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ert uttag för elanvändning.

Mätning

Ni behöver ha en elmätare som mäter både den el ni matar in till och den el ni tar emot från elnätet.

Nätnytta

Nätnytta är Härnösand Elnät minskade kostnad för nätförlust, då vi kan leverera er inmatade överskottsel direkt till kunder i er närhet. Vi ersätter er för den nätnytta ni skapar.

Ersättningen för nätnytta revideras årsvis då förutsättningar kan variera.

** Beräknas för respektive anläggning.

Fakturering

Utbetalning av ersättning för nätnytta sker månadsvis som är baserad på uppmätt inmatad el i elnätet.

Nätavgift uttag

Abonnemang för uttag bestäms utifrån respektive anläggnings behov.

Säkrings,- eller effektabonnemang kan väljas i samråd med Härnösand Elnät AB.