Elens väg till hushållen

Illustration över elnätets struktur i Sverige

Elnätet är uppbyggt av olika delar. Det stora stamnätet, som i Sverige ägs av statliga Svenska Kraftnät, utgör kärnan som alla kraftverk och förbrukare sitter ihop via. Regionnäten, som ägs av större bolag som E.ON och Fortum. Och så är det de lokala elnäten, som i Härnösands kommun ägs av HEMAB.

Elnätets olika delar

Stamnätet har de största ledningarna och kan liknas vid landets motorvägar.

Regionnätet förser regioner och större städer med el. Kan liknas vid de större landsvägarna.

Lokalnätet består av mellanspänningsnät som kan liknas vid mindre landsvägar och lågspänningsnät som kan liknas vid garageuppfarter.

När vi talar om vädersäkring genom nedgrävning av luftledningar, så är det främst mellanspänningsnätet vi menar.

Produktion

I Sverige dominerar vattenkraft och kärnkraft. I Härnösand utvinner vi el från vindkraft och det biobränsleeldade kraftvärmeverket.

Eldistribution

Energiförluster uppstår vid överföringar (högre spänning - mindre förluster). Upp- och nedtranformeringar sker i flera steg innan elen når kunden. I Härnösand transformeras spänningen i fördelningsstationer och därefter i nätstationer för att spänningen i ditt vägguttag ska vara 230 volt.

El i hemmet

Elström produceras i samma ögonblick du behöver den. När du slår på kaffebryggare kommer elen från ett kraftverk nära dig. Kanske är det vindkraftverket på Vårdkasen som producerar din elström?

Service och tjänster

Här kan du läsa om den service och de tjänster vi tillhandahåller på Härnösand Elnät.

Konsumenträtt

Beskrivning av Härnösand Elnät ABs verksamhet ur konkurrenssynpunkt.