Behandlingsavgifter

Avgifterna vid Älands återvinningsanläggning faktureras. Deponiskatt ingår - i förekommande fall - med 555 kronor per ton. Företag betalar alltid. Privatpersoner betalar i vissa fall. Se detaljer nedan.

På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även lämna mindre mängd byggavfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering avgiftsfritt. Större mängder debiteras på samma sätt som företag, då detta inte ingår i grundavgiften.

Följande avfall betalar även privatpersoner behandlingsavgift för: asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall (till exempel värmepanna) samt större mängder bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation. Detta räknas inte som hushållsavfall och ingår därmed inte i grundavgiften.

Nedanstående priser gäller endast företag, med några undantag.


Pris - kronor per ton

Avfallsslag

Exkl.moms

Inkl. moms

Asbest ej inblandat i annat material

1 800

2 250

Asbest inblandat i annat material

2 800

3 500

Deponirest (ej återvinningsbart)

1 750

2 187,50

Grovavfall i container - osorterat avfall

2 100

2 625

Impregnerat trä

2 300

2 875

Möbler

2 000

2 500

Trädgårdsavfall för flisning och rent trä

500

625

Stubbar och annat svårbehandlat avfall

2 000

2 500

Behandlat träavfall (bygg, rivning etc.)

950

1 188

Sorterat brännbart avfall

1 550

1 937,50


Pris - kronor per ton

Täckmaterial/konstruktionsmaterial direkt användbart

Exkl.moms

Inkl. moms

Jord och sten under 500 kilo

200

250

Jord och sten över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert

Betong, tegel etc under 500 kilo

200

250

Betong, tegel etc över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert


Personbil med släp (kronor per gång)

Exkl. moms

Inkl. moms

Avfall i personbil, med eller utan släp alternativt lätt lastbil - företag

240

300


Elavfall som ej ingår i producentansvar

Exkl. moms

Inkl. moms

Övrig utrustning

4 kr/kg

5 kr/kg

Asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall är ej avgiftsbefriat för hushåll. 

Lämnat avfall kontrolleras regelbundet. Felangiven fraktion vid invägning eller felsorterad fraktion som inte överensstämmer med det som angivits vid invägningen debiteras som osorterat avfall plus en avgift på 1 000 kronor per ton.

Upptäcks elavfall och/eller farligt avfall i ovanstående avfall tillkommer 2 000 kronor per lass (exkl moms) för sortering och behandling. Till detta kommer också destruktionsavgift för farligt avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad.

Farligt avfall från näringsidkare, institutioner etc. faktueraras transport och destruktionskostnad. Farligt avfall ska vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösningar på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.

Förorenade jordar tas emot efter överenskommelse med Platschef vid Älands återvinningsanläggning. Läs mer om behandling av förorenad jord på sidan "Behandling av förorenad jord".